LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device     

         Lời 
         Phật dạy

                  (Pháp cú - Dhammapada)
                      THÍCH THIỆN SIÊU
                   dịch

* Trang 3 *
device

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ
Thực hiện
2000

* Trang 4 *
device

MỤC LỤC
Mục lục                                                                                5
Lời dịch giả                                                                          7
       I.   Phẩm Song yếu                                                       11
      II    Phẩm không buông lung                                            17
     III.   Phẩm Tâm                                                              21
     IV.  Phẩm Hoa                                                               25
     V. Phẩm Ngu                                                                 31
   VI.    Phẩm Hiền trí                                                          35
 VII.     Phẩm A-la-hán                                                        39
 VIII.    Phẩm Ngàn                                                            43
  IX.      Phẩm Ác                                                              47
   X.      Phẩm Đao Tượng                                                   50
 XI .      Phẩm Già                                                              54
XII.      Phẩm Tự ngã                                                         58
XIII.     Phẩm Thế gian                                                      61
XIV.    Phẩm Phật đà                                                         65
XV.     Phẩm An lạc                                                            69
XVI.    Phẩm Hỷ ái                                                            72
XVII    Phẩm Phẫn nộ                                                        75
XVIII   Phẩm Cấu uế                                                          78
XIX.    Phẩm Pháp trụ                                                        83
XX.     Phẩm Đạo                                                              88
XXI     Phẩm Tạp                                                              92                                                                    
XXII.   Phẩm Địa ngục                                                       96
XXIII.  Phẩm Voi                                                              99
XXIV.  Phẩm Ái dục                                                        103
XXV.   Phẩm Tỷ-kheo                                                      109
XXVI.  Phẩm Bà-la-môn                                                   115

* Trang 5 *
device

* Trang 6 *
device

 
Lời Phật Dạy