LOGO VNBET

Luận Đại Trí Độ Tập I

Lời Tựa - Lời Nói Đầu

Mục lục..

Quyển 1. Phẩm mở đầu: Duyên Khởi. Phẩm Thứ Nhất: Phẩm Tự - Như Thị Ngã Văn: Nhất thời...(Như vậy tôi nghe: Một thời...)

Quyển 2. Phẩm thứ nhất tiếp theo: - Như Thị Ngã Văn ( Như vậy tôi nghe) - Bà Già Bà

Quyển 3. Phẩm thứ nhất tiếp theo: - Trụ Vương Xá Thành (Trú tại Thành Vương Xá) - Ma Ha Tỷ Kheo Tăng (Các Đại Tỳ Kheo Tăng) -Tam chúng (Ba chúng: Tỳ Kheo Ni - Ưu Bà Tắc - Ưu Bà - Di.

Quyển 4. Phẩm thứ nhất tiếp theo:- Bồ tát.

quyển 5. Phẩm thứ nhất tiếp theo: -Ma Ha Tát Đỏa - Bồ Tát Công Đức (Công Đức Của Bồ Tát)

Quyển 6. Phẩm thứ nhất tiếp theo: Thập Dụ (Mười Thí Dụ)

Quyển 7. Phẩm thứ nhât tiếp theo: - Phật Thế Giới Nguyện (Mong Được Cảnh giới Phật) - Tam Muội - Phóng Quang (Chiếu Hào Quang)

Quyển 8. Phẩm thứ nhất tiếp theo: - Phóng Quang (Tiếp theo)

quyển 9. Phẩm thứ nhất Tiếp theo - Hiện Phổ Thân(Thân Hiện Cùng Khắp)

Quyển 10. Phẩm thứ Nhất Tiếp Theo - Thập Phương Bồ Tát Lai (Bồ Tát Từ Mười Phương Đến)

Quyển 11. Phẩm thứ nhất Tiếp theo: - Xa Lợi Phất - Đàn Ba La Mật (Bố Thí BaLa Mật) a- Nghĩa Của Bố Thí Ba La Mật b- Tán Thán Nghĩa Bố Thí Ba La Mật c- Tướng Của Bố Thí Ba La Mật d- Pháp Thí Ba La Mật

Quyển 12. Phẩm thứ nhất Tiếp theo: d- Pháp Thí Ba La Mật (tiếp theo)

Quyển 13. Phẩm thứ nhất Tiếp theo: - Thi La Ba La Mật (Trì Giới Ba La Mật) a- Nghĩa của Giới Tướng b- Tán Thán Nghĩa Giới Tướng c- Trì Giới.

Quyển 14. Phẩm thứ nhất Tiếp theo; c- Trì Giới (Tiếp theo) - Sẵn Đề Ba La Mật (Nhẫn Nhục Ba La Mật)

Quyển 15. Phẩm thứ nhất Tiếp Theo: - Sẵn Đề Ba La Mật ( Tiếp theo) - Tỳ Lê Gia Ba La Mật ( Tinh Tấn Ba la Mật)

Quyển 16. Phẩm thứ nhất Tiếp theo: - Tỳ Lê Gia Ba La Mật ( Tiếp theo)

Quyển 17. Phẩm thứ nhất Tiếp theo - Thiền Na Ba La Mật (Thiền Ba La Mật)

Quyển 18. Phẩm thứ Nhất Tiếp theo - Bát Nhã Ba La Mật (Trí Huệ Ba La Mật)

Quyển 19. Phẩm thứ nhất Tiếp theo. - 37 Phẩm Trợ Đạo

Quyển 20. Phẩm thứ nhất Tiếp theo: - Tam Muội: Không, Vô Tướng, Vô Tắc. - Thiền - Vô Lượng Tâm - Vô Sắc Định

Luận Đại Trí Độ Tập I