LOGO VNBET
LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
TẬP I
Từ quyển 1 đến quyển 20
Mục lục
Quyển 1:   Phẩm mở đầu : DUYÊN KHỞI
Phẩm thứ hai:  PHẨM TỰ

 • Như Thị Ngã Văn: Nhất thời…..
(Như vậy tôi nghe: Một thời…)
Quyển 2: Phẩm thứ nhất                       Tiếp theo

 • Như Thị Ngã Văn
(Như vậy tôi nghe)
 • Bà Già Bà
Quyển 3: Phẩm thứ nhất                       Tiếp theo
 • Trụ Vương Xá Thành
(Trú tại thành Vương Xá)
 • Ma Ha Tỷ Kheo Tăng
(Các đại Tỳ Kheo Tăng)
 • Tam chúng.
(Ba chúng: Tỳ kheo Ni- Ưu Bà Tắc- Ưu Bà Di).
Quyển 4: Phẩm thứ nhất                       Tiếp theo

 • Bồ Tát

* Trang 10 *
device

Quyển 5: Phẩm thứ nhất                       Tiếp theo
 • Ma Ha Tát Đỏa
 • Bồ Tát Công Đức
(Công đức của Bồ Tát)
Quyển 6: Phẩm thứ nhất                       Tiếp theo
 • Thập dụ
(Mười thí dụ)
Quyển 7: Phẩm thứ nhất                       Tiếp theo
 • Phật Thế Giới Nguyện
(Mong được cảnh giới Phật)
 • Tam Muội
 • Phóng Quang
(Chiếu Hào Quang)
Quyển 8:   Phẩm thứ nhất                     Tiếp theo
 • Phóng Quang
Quyển 9: Phẩm thứ nhất                       Tiếp theo
 • Hiện Phổ Thân
(Thân hiện cùng khắp)
Quyển 10: Phẩm thứ nhất                     Tiếp theo
 • Thập Phương Bồ Tát Lai
(Bồ Tát từ mười phương đến)
Quyển 11: Phẩm thứ nhất                     Tiếp theo
 • Xá Lợi Phất

* Trang 11 *
device

 • Đàn Ba La Mật
(Bố thí Ba La Mật)
 
 • Nghĩa của bố thí Ba La Mật
 • Tán Thán Nghĩa Bố Thí Ba La Mật
 • Tướng Của Bố thí Ba La Mật
 • Pháp Thí Ba La Mật
Quyển 12: Phẩm thứ nhất                     Tiếp theo
 • Pháp Thí Ba La Mật (Tiếp theo)
Quyển 13: Phẩm thứ nhất                     Tiếp theo
 • Thí Ba La Mật
(Trì Giới Ba La Mật)
 • Nghĩa của Giới Tướng
 • Tán Thán nghĩa Giới Tướng
 • Trì giới
Quyển 14: Phẩm thứ nhất                     Tiếp theo
 • Trì giới (tiếp theo)
 • Sẵn Đề Ba La Mật
(Nhẫn nhục Ba La Mật)
Quyển 15: Phẩm thứ nhất                     Tiếp Theo
 • Sẵn Đề Ba La Mật (Tiếp theo)
 • Tỳ Lê Gia Ba La Mật
(Tinh tấn Ba La Mật)
Quyển 16: Phẩm thứ nhất                     Tiếp theo

* Trang 12 *
device

 • Tỳ Lê Gia Ba La Mật (Tiếp theo)
Quyển 17: Phẩm thứ nhất                     Tiếp Theo
 • Thiền Na Ba La Mật
(Thiền Ba La Mật)
Quyển 18: Phẩm thứ nhất                     Tiếp theo
Quyển 18: Phẩm thứ nhất                     Tiếp theo
 • Bát Nhã Ba La Mật
(Trí Huệ Ba La Mật)
Quyển 19: Phẩm thứ nhất                     Tiếp theo
 • 37 Phẩm Trợ Đạo
Quyển 20: Phẩm thứ nhất                     Tiếp theo
 • Tam Muội: Không, Vô Tướng, Vô Tác
 • Thiền
 • Vô Lượng Tâm
 • Vô Sắc Định

* Trang 13 *
device

 
Luận Đại Trí Độ Tập I