LOGO VNBET

Luận Đại Trí Độ Tập III

Mục lục.

Quyển 41. Phẩm thứ bảy - Tam Giả (3 Thứ Giả Lập) Phẩm thứ tám - Khuyến học (Khuyên Học)

Quyển 42. Phẩm thứ chín - Tập Tán ( Họp & Tan)

Quyển 43. Phẩm thứ chín tiếp theo - Tập Tán Tiếp theo. Phẩm thứ mười - Hành Tướng ( Sự Vận Hành Của Tướng)

Quyển 44. Phẩm thứ mười một - Huyễn Nhơn ( Người Huyễn)

Quyển 45. Phẩm thứ mười hai - Cú Nghĩa. Phẩm thứ mười ba - Kim Cang. Phẩm thứ mười bốn - Đoạn Chư Kiến (Đoạn Trừ Các Kiến) Phẩm thứ mười lăm - Phú Lâu Na.

Quyển 46. Phẩm thứ mười sáu - Thừa Đại Thừa (Ngồi Xe Đại Thừa) Phẩm thứ mười bảy - Trang Nghiêm Phẩm thứ mười tám - Tác Vấn Thừa ( Hỏi Về Đại Thừa)

Quyển 47. Phẩm thứ mười tám tiếp theo - Tác Vấn Thừa tiếp theo

Quyển 48. Phẩm thứ mười chín - Quảng Thừa ( Thừa Rộng Lớn)

Quyển 49. Phẩm thứ hai mươi - Phát Thú Thập Địa ( Hướng Đến Mười Địa)

Quyển 50. Phẩm thứ hai mươi tiếp theo - Phát Thú Thập Địa Tiếp theo Phẩm thứ hai mươi mốt - Xuất Đáo ( Ra & Đến)

Quyển 51. Phẩm thứ hai mươi hai - Thắng Xuất (Vượt Lên Trên Hết Thảy) Phẩm thứ hai mươi ba - Đẳng Không ( Bằng Với Hư Không)

Quyển 52. Phẩm thứ hai mươi bốn - Hội Tông ( Hội Các Tông Chỉ) Phẩm thứ hai mươi lăm - Thập Vô ( Mười Điều Không)

Quyển 53. Phẩm thứ hai mươi sáu - Vô Sanh Tam Quán (Ba Pháp Quán Vô Sanh)

Quyển 54. Phẩm thứ hai mươi bảy - Thiên Vương ( Vua Trời)

Quyển 55. Phẩm thứ hai mươi tám - Huyễn Nhơn Thính Pháp (Người Huyễn Nghe Pháp) Phẩm thứ hai mươi chín - Tán Hoa (Rải Hoa)

Quyển 56. Phẩm thứ ba mươi - Tam Thán ( Ba Phen Tán Thán) Phẩm thứ ba mươi mốt - Diệt Tránh (Diệt Trừ Cạnh Tranh)

Quyển 57. Phẩm thứ ba mươi hai. - Bảo Tháp Đại Minh (Tháp Báu Đại Minh) Phẩm thứ ba mươi ba - Thuật Thành (Thuật Lại Sự Thành Tựu)

Quyển 58. Phẩm thứ ba mươi bốn - Khuyến Trì ( Khuyên Thọ Trì) Phẩm thứ ba mươi lăm - Phạm Chí. Phẩm thứ ba mươi sáu - A Nan Xứng Dự (A Nan Xưng Tán)

Quyển 59. Phẩm thứ ba mươi bảy - Xá Lợi.

Quyển 60. Phẩm thứ ba mươi tám - Giảo Lượng Pháp Thí ( So Sánh & Lượng Định Về Pháp Thí)

Luận Đại Trí Độ Tập III