LOGO VNBET
 
 
LUẬN
ĐẠI TRÍ ĐỘ
 

 
 
Tỳ Kheo Ni
THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG
Dịch ra Việt Văn
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TẬP III
 
Từ quyển 61 đến quyển 60
(TOÀN BỘ 100 QUYỂN)
 

* Trang 1 *
device

Nhuận bút & Biên tập
 
Bản dịch ra tiếng Việt này được hai vị :
-Tỳ kheo Thích Thiện Trí
-Cư sĩ Tâm Viên LÊ VĂN LÂM đảm trách nhuận bút và biên tập.
 
 
Toàn bộ luật gồm 100 quyển, được in thành 5 tập, mỗi tập 20 quyển:
-Tập I từ quyển 1 đến quyển 20
-Tập II từ quyển 21 đến quyển 40
-Tập III từ quyển 41 đến quyển 60
-Tập IV từ quyển 61 đến quyển 80
-Tập V từ quyển 81 đến quyển 100
 

* Trang 2 *
device

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
TẬP III
(TỪ quyển 41 đến quyển 60)
MỤC LỤC
                                                Trang
Quyển 41 . Phẩm thứ bảy            
- Tam Giả
(3 Thứ Giả Lập)
Phẩm thứ tám
- Khuyến học

( Khuyên Học)
           
Quyển 42  . Phẩm thứ chín             
-Tập Tán
(Họp & Tan)
Quyển 43  . Phẩm thứ chín             Tiếp theo     
- Tập Tán                                            Tiếp theo
Phẩm thứ mười
- Hành Tướng

(Sự Vận Hành Của Tướng)
Quyển 44  . Phẩm thứ mười một
- Huyền Nhơn

( Người Huyễn)

 

* Trang 3 *
device

Quyển 45 . Phẩm thứ mười hai
 • Cú Nghĩa
Phẩm thứ mười ba
 • Kim cang
Phẩm thứ mười bốn
 • Đoạn chư kiến
(Đoạn trừ các kiến)
Phẩm thứ mười lăm
 • Phú Lâu Na
Quyển 46. Phẩm thứ mười sáu
 • Thừ Đại Thừa
(Ngồi Xe Đại Thừa)
Phẩm thứ mười bảy
 • Trang nghiêm
Phẩm thứ mười tám
 • Tác Vấn Thừa
(Hỏi Về Đại Thừa)
Quyển 47 . Phẩm thứ mười tám                                 Tiếp theo
 • Tác Vấn Thừa                                           Tiếp theo
Quyển 48 . Phẩm Thứ Mười Chín
 • Quảng Thừa
( Thừa Rộng Lớn)
Quyển 49 . Phẩm thứ hai mươi
 • Phát Thú Thập Địa
(Hướng Đến Mười Địa)

* Trang 4 *
device

Quyển 50 . Phẩm thứ hai mươi                                   Tiếp theo
 • Phát Thú Thập Địa                                    Tiếp theo
Phẩm thứ hai mươi mốt
 • Xuất Đáo
(Ra & Đến)
Quyển 51 . Phẩm thứ hai mươi hai
 
 
 • Thắng Xuất
( Vượt Lên Trên Hết Thảy)
Phẩm thứ hai mươi ba
 • Đẳng Không
(Bằng Với Hư Không)
Quyển 52 . Phẩm thứ hai mươi bốn
 • Hội Tông
( Hội Các Tông Chỉ)
Phẩm thứ hai mươi lăm
 • Thập Vô
(Mười Điều Không)
Quyển 53 . Phẩm thứ hai mươi sáu
 • Vô Sanh Tam Quán
(Ba Pháp Quán Vô Sanh)
Quyển 54 . Phẩm thứ hai mươi bảy
 • Thiên Vương
(Vua Trời)

* Trang 5 *
device

Quyển 55 . Phẩm thứ hai mươi tám
 • Huyễn Nhơn Thính Pháp
(Người Huyễn Nghe Pháp)
Phẩm thứ hai mươi chin
 • Tán Hoa
(Rải Hoa)
Quyển 56 . Phẩm thứ ba mươi
 • Tam Thán
(Ba Phen Tán Thán)
Phẩm thứ ba mươi mốt
 • Diệt Tránh
(Diệt Trừ Cạnh Tranh)
Quyển 57 . Phẩm thứ ba mươi hai
 • Bảo Tháp Đại Minh
(Tháp Báu Đại Minh) 
 
 
 
Phẩm thứ ba mươi ba
 • Thuật Thành
(Thuật Lại Sự Thành Tựu)
Quyển 58 . Phẩm thứ ba mươi bốn
 • Khuyến Trì
(Khuyên Thọ Trì)
Phẩm thứ ba mươi lăm
 • Phạm Chí

* Trang 6 *
device

Phẩm thứ ba mươi sáu
 • A Nan Xứng Dự
(A Nan  Xưng Tán)
Quyển 59. Phẩm thứ ba mươi bảy
 • Xá Lợi   
Quyển 60. Phẩm thứ ba mươi tám
 • Giảo Lượng Pháp Thí
(So Sánh & Lượng Định Về Pháp Thí)
&

* Trang 7 *
device

 
Luận Đại Trí Độ Tập III