LOGO VNBET

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Tập 1

Lời Nói Đầu

Quyển Thứ Nhất: Giới Pháp Của Tỳ Kheo. Giới Ba La Di. 1. Giới: Dâm dục

Quyển Thứ Hai: Phần Cuối Của Giới Dâm Ô

2. Giới : Trộm Cắp

Quyển Thứ Ba : Phần Còn lại Của Giới Trộm Cắp

Quyển Thứ Tư: Giới Sát Sinh. 3. Giới : Sát Sinh

4. Giới Đại Vong Ngữ

Quyển thứ năm. Giới Tăng Tàn. 1. Giới: Cố Ý Làm Xuất Tinh

2.Giới : Xúc Chạm Nữ Nhân

3. Giới : Nói Năng Thô Tục

4. Giới : Yêu Cầu Người Nữ Hiến Thân

Quyển Thứ Sáu. Nói Rõ Phần Còn Lại Của Giới Tăng Tàn. 5.Giới : Làm Mai Mối

6. Giới: Làm Nhà Quá Mức Qui Định

Quyển Thứ Bảy: Phần Còn Lại Của Giới Tăng Tàn (Tiếp). 9. Giới : Xuyên tạc để hủy báng

10. Giới: Phá Tăng Hòa Hơp

11. Giới : Đồng Lõa Với Người Phá Tăng

12. Giới : Ngoan Cố

13. Giới: Làm Mất Lòng Tin Của Tín Đồ

Hai Pháp Bất Định. 1. Giới: Ngồi Chỗ Khuất Với Phụ Nữ. 2. Giới: Ngồi Chỗ Trống Với Phụ Nữ

Quyển Thứ Tám : Giới Ni Tát Kỳ. 1. Giới : Cất Y Dư Quá Hạn

2. Giới : Rời Y Mà Ngủ

3. Giới : Cất Vải Quá Hạn

4. Giới : Nhận Y Của Người Không Phải Bà Con

Quyển Thứ Chín:Phần Thứ Hai Của Pháp Ni Tát Kỳ. 5. Giới : Nhờ Ni Không Phải Bà Con Giặt Y

6. Giới : Xin Y Của Người Không Phải Bà Con

7. Giới : Nhận Vải Quá Mức Quy Định

8. Giới : Khuyên Người Cúng Y Theo Ý Mình

9. Giới: Khuyên Hai Gia Đình Chung Tiền Sắm Y. 10. Giới : Đòi Tiền Y Quá Số Lần Quy Định

11. Giới : Làm Phu Cụ Lông Đen

12. Giới : Làm Phu Cụ Thuần Màu Đen

13. Giới: Dùng Tơ Tằm Trộn Lông Làm Phu Cụ

14. Giới: Dùng Phu Cụ Chưa Đủ 6 Năm

15. Giới: Không May Một Miếng Cũ Trên Phu Cụ Mới

16. Giới: Cầm Lông Dê Đi Quá Giới Hạn

17. Giới: Nhờ Tỳ Kheo Ni Giặt Lông Dê

Quyển Thứ Mười: Phần Thứ Hai Của Pháp Ni Tát Kỳ (tiếp). 18. Giới: Cầm Vàng, Bạc, Tiền, Của

19. Giới : Buôn Bán

20. Giới : Mua Bán Vàng Bạc

21. Giới: Cất Bát Thừa Quá Hạn

22. Giới: Bát Cũ Chưa Hư Mà Tìm Bát Mới

23. Giới : Cất Thuốc Quá Hạn

Mục Lục Tập 1

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Tập 1