LOGO VNBET

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Tập 2

Quyển Thứ Mười Một Nói Rõ Phần Ba (Nguyên Văn Goi Phần Bốn) Của Ba Mươi Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề. 24. Giới: Cho Y Rồi Lấy Lại

25. Giới. Sắm Áo Mưa Trước Thời Hạn

26. Giới : Xin Chỉ Sợi Về Dệt Vải

27. Giới : Quỵt Tiền Của Thợ Dệt

28. GIới: Cất Y Cúng Gấp Quá Hạn

29. Giới : Rời Y Quá Thời Hạn

30. Giới : Biển Thủ Tài Sản Của Tăng

Quyển Thứ Mười Hai.(324b) Nói Rõ Phần Thứ Nhất Của Chín Mươi Hai Pháp Đơn Đề. 1.Giới Cố Ý Vọng Ngữ

2. Giới : Dèm Pha Thành Phần, Nghề Nghiệp Người Khác

3. Giới ; Nói Để Ly Gián Kẻ Khác

4. Giới:Khơi Lại Sự Tranh Cãi

Quyển Thứ Mười Ba: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Chín Mươi Hai Pháp Đơn Đề

5.Giới: Thuyết Pháp Cho Phụ Nữ Quá Giới Hạn

6. Giới: Dạy Người Chưa Thọ Cụ Túc Đọc Tụng

7. Giới: Nói Thật Rằng Mình Đắc Đạo

Quyển Thứ Mười Bốn: Nói rõ Phần Ba Của Pháp Đơn Đề. 8. Giới: Nói Tội Nặng Của Tỳ-Kheo Khác

9. Giới: Đồng Ý Yết Ma, Sau Phủ Nhận

10. Giới: Hủy Báng Giới Pháp

11. Giới: Chặt Phá Cây Sống

12. Giới: Nói Để Nhiễu Loạn Người Khác

13. Giới: Chê Trách Chức Sư Của Tăng

14. Giới: Trải Đồ Của Tăng Ở Chỗ Trống

15. Giới: Trải Đồ Của Tăng Ở Chỗ Khuất

16. Giới: Lôi Tỳ-Kheo Khác Ra Khỏi Phòng

Quyển Thứ Mười Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Tư Của Chín Mươi Hai Pháp Đơn Đề. 17. Giới: Cưỡng Chiếm Chỗ Nằm Của Người Khác

18. Giới: Ngồi Giường Có Chân Nhọn

19. Giới: Dùng Nước Có Sinh Trùng

20. Giới: Lợp Nhà Quá Ba Lớp

21. Giới: Tự Đi Dạy Ni

22. Giới: Giáo Giới Ni Cho Đến Trời Tối

23. Giới: Khi Đi Dạy Ni Không Bạch Tỳ-kheo Khác

24. Giới : Phỉ Báng Vị Giáo Thọ Ni

25. Giới : Ngồi Với Ni Ở Chỗ Khuất

26. Giới : Hẹn Đi Chung Đường Với Ni

27. Giới : Hẹn Đi Chung Thuyền Với Ni

28. Giới : Đem Y Cho Ni Không Phải Bà Con

29. Giới : May y cho Ni không phải bà con

30. Giới : Ăn Thức Ăn Do Ni Ca Ngợi

Quyển Thứ Mười Sáu. Nói Rõ Phần Năm Của Chín Mươi Hai Pháp Đơn Đề. 31. Giới : Ăn Quá Giới Hạn Được Cúng Dường

32. Giới : Ăn Nhiều Lần Trong Ngày

33. Giới : Ăn Rồi, Ăn Lại

34. Giới : Khuyên Người Ăn Rồi Ăn Nữa.

35. Giới : Ăn Thức Ăn Không Được Mời

Quyển Thứ Mười Bảy. Nói Rõ Phần Sáu Của Chín Mươi Hai Pháp Đơn Đề. 36. Giới: Ăn Phi Thời.37. Giới : Để Dành Thức Ăn Mà Ăn

38. Giới : Nhận Thức Ăn Quá Mức Đã Cho

39. Giới : Không Bệnh Mà Xin Thức Ăn Ngon

40. Giới: Không Bệnh Mà Nhóm Lửa

41. Giới: Ngủ Với Người Chưa Thọ Cụ Túc

42. Giới : Gởi Dục Rồi Phủ Nhận

43. Giới : Làm Cho Người Khác Nhịn Đói

44. Giới: Xuyên Tạc Giáo Pháp, Không Nghe Lời Khuyên

Quyển Thứ Mười Tám . Nói Rõ Phần Bảy Của Chín Mươi Hai Pháp Đơn Đề. 45. Giới : Bao Che Người Có Lỗi

46. Giới : Chứa Chấp Sa-Di Bị Đuổi

47. Giới : Mặc Y Không Hoại Sắc

48. Giới : Cất Giữ Bảo Vật

49. Giới : Tắm Quá Giới Hạn Cho Phép

50. Giới : Uống Nước Có Sinh Trùng

51. Giới: Cho Tu Sĩ Ngoại Đạo Đồ Ăn

52. Giới: Ngồi Nơi Phòng Ngủ Nhà Thí Chủ. 53. Giới: Ngồi Chỗ Khuất Nhà Thí Chủ

54. Giới: Đi Xem Quân Trận

55. Giới: Ở Trong Quân Trại Quá Ba Đêm

56. Giới: Xem Quân Đội Tập Trận

57. Giới: Đánh Tỳ-Kheo Khác

58. Giới: Dọa Đánh Tỳ-Kheo Khác

Quyển Thứ Mười Chín: Nói Rõ Phần Thứ Tám Của Chín Mươi Hai Pháp Đơn Đề. 59. Giới: Che Dấu Tội Tỳ-Kheo Khác.

60. Giới: Sát Hại Sinh Vật

61. Giới: Gây Phiền Toái Tỳ-Kheo Khác

62. Giới: Cho Y Rồi, Lấy Lại Mặc

63. Giới: Giấu Vật Dụng Của Người Khác

64. Giới: Hù Nhát Tỳ-Kheo Khác

65. Giới: Đùa Giỡn Trong Nước

66. Giới: Chỉ Chỏ Lẫn Nhau

67. Giới: Hẹn Đi Chung Đường Với Người Nữ

68. Giới: Ngủ Chung Một Nhà Với Phụ Nữ

69. Giới: Ngồi Với Phụ Nữ Ở Chỗ Vắng

70. Giới: Cho Người Chưa Đủ Tuổi Thọ Giới

71. Giới: Hẹn Đi Chung Với Bọn Cướp

72. Giới: Đào Xới Đất Đai

Quyển Thứ Hai Mươi: Nói Rõ Phần Chín Của Chín Mươi Hai Pháp Đơn Đề. 73. Giới: Nhận Cúng Dường Quá Giới Hạn

74. Giới: Chống Cự Lại Sự Khuyên Học

75. Giới: Uống Các Thứ Rượu

76. Giới: Khinh Thường Người Khác

77. Giới: Nghe Lén Sự Tranh Cãi

78. Giới: Lẳng Lặng Bỏ Cuộc Họp Mà Đi

79. Giới: Vào Làng Mà Không Báo Người Khác

80. Giới: Đi Phi Thời Không Báo Người Khác

81. Giới: Vào Vương Cung Quá Sớm

82. Giới: Dùng Xương, Sừng Làm Ống Đựng Kim

83. Giới: Làm Chân Giường Cao Quá Cỡ

84. Giới: Dồn Bông Làm Nệm

85. Giới: Làm Tọa Cụ Quá Quy Định

86. Giới: May Y Che Ghẻ Quá Kích Cỡ

87. Giới: May Áo Tắm Mưa Quá Kích Thước

88. Giới: May Y Quá Cỡ Y Phật

Mục Lục Tập 2

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Tập 2