LOGO VNBET

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Tập 3

Quyển Thứ Hai Mươi Mốt: Nói Rõ Phần Thứ Mười Của Chín Mươi Hai Pháp Đơn Đề. 89. Giới: Vô Cớ Vu Khống Người Khác

90. Giới: Xoay Vật Của Tăng Về Người Khác

91. Giới: Cố Ý Nói Dối Để Chạy Tội

Bốn Pháp Đề Xá Ni. 1. Giới: Nhận Thức Ăn Tại A-Luyện-Nhã

2. Giới: Nhận Thức Ăn Của Tỳ-Kheo-Ni

3. Giới: Ăn Thức Ăn Do Ni Vận Động

4. Giới: Nhận Thức Ăn Của Nhà Học Gia

Nói Rõ Phần Đầu Của Pháp Chúng Học

Quyển Thứ Hai Mươi Hai: Nói Rõ Phần Còn Lại Của Pháp Chúng Học

Quyển Thứ Hai Mươi Ba. Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Nhất. 1. Thể Thức Thọ Cụ Túc

Các Già Nạn

Quyển Thứ Hai Mươi Bốn: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Hai

Yết-Ma

Việc Yết-Ma

Quyển Thứ Hai Mươi Lăm: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Ba. Tội Tăng-Già-Bà-Thi-Sa

Trách Nhiệm Của Tỳ-Kheo Đoán Sự

Có Tội Cũng Biết

Che Giấu Cũng Biết

Pháp Biệt trụ

Pháp Ma-Na-Đỏa

Pháp Xuất Tội

Quyển Thứ Hai Mươi Sáu: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Tư. Tội Cũ

Tội Trung Gian

Việc Nên Làm Yết-Ma Và Không Nên Làm Yêt-Ma

Làm Tha-La-Tha (Giải Quyết Việc Bất Hòa)

Dị Trụ (Phá Yết-Ma Tăng)

Cho Pháp Học Hối Ba-La-Di

Tùy Thuận Hành Mích Tội Tướng

Việc Cử Tội ( Nêu Tội)

Việc Tri Phạt. Đuổi Đi

Dị Trụ ( Phá Pháp Luân Tăng)

Quyển Thứ Hai Mươi Bảy: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Năm. Pháp Yết-Ma

Vấn Đề Ruộng Vườn

Nhà Đất

Vấn Đề Tăng Già Lam

Phép Tắc Về Doanh Sự

Phép Tắc Về Giường Nệm

Phép Cung Kính

Phép Bồ-Tát

Phép An Cư

Phép Tự Tứ

Quyển Thứ Hai Mươi Tám: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Sáu. Vấn Đề Y Ca-Hi-Na

Thể thức xả Y Ca-hi-na

Vấn Đề Y Pháp

Phẩm Vật Thuộc Tăng Hiện Tiền

Vấn Đề Tỳ-Kheo Bị Bệnh

Phương Pháp Chăm Sóc Tỳ-Kheo Bệnh

Vấn Đề Thuốc

Trách Nhiệm Liên Quan Giữa Thầy Và Trò

Trách Nhiệm Thầy Đối Với Đệ Tử

Những Công Việc Đệ Tử Phải Làm

Quyển Thứ Hai Mươi Chín: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Bảy

Phép Tắc Của Sa-Di

Phép Tắc Của Bát

Cách Thức Dùng Cháo

Phép Dùng Bánh

Phép Dùng Rau

Phép Dùng Lương Khô. Phép Dùng Nước Trái Cây

Phép Dùng Thức Uống Chế Biến

Phi Yết-Ma

Quyển Thứ Ba Mươi: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Tám

Chướng Ngại - Không Chướng Ngại

Vấn Đề Tỳ-Kheo-Ni

Mục Lục

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Tập 3