LOGO VNBET

Luật Ngũ Phần 1

Mục Lục

Tiểu Sử

Lời Người Dịch

Tựa

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG I: BA-LA-DI. I. Bất Tịnh Hạnh: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG I: BA-LA-DI. I. Bất Tịnh Hạnh: B. Giới Văn. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG I: BA-LA-DI. I Bất Tịnh hạnh: D. Phạm Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG I: BA-LA-DI. II. Bất Dữ Thủ: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG I: BA-LA-DI. II. Bất Dữ Thủ: B. Giới Văn

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG I: BA-LA-DI. II. Bất Dữ Thủ: C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG I: BA-LA-DI. II. Bất Dữ Thủ: D. Phạm Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG I: BA LA DI. III. Đoạn Nhân Mạng: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG I: BA-LA-DI. III. Đoạng Nhân Mạng: B. Giới Văn. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG I: BA-LA-DI. III. Đoạng Nhân Mạng: D. Phạm Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG I: BA-LA-DI. IV. Đại Vọng Ngữ: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG I: BA-LA-DI. IV. Đại Vọng Ngữ: B. Giới Văn

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG I: BA-LA-DI. IV. Đại Vọng Ngữ: C. Thích Từ. D. Phạm Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. I. Cố Ý Tiết Tinh: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. I. Cố Ý Tiết Tinh: B. Giới Văn

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. I. Cố Ý Tiết Tinh: C. Thích Từ. D. Phạm Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. II. Xúc Phạm Nữ Nhân: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. II. Xúc Phạm Nữ Nhân: B. Giơi Văn. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. II. Xúc Phạm Nữ Nhân: D. Phạm Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. III. Nói Lời Thô Tục: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. III. Nói Lời Thô Tục: B. Giới Văn

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. III. Nói Lời Thô Tục: C. Phạm Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. IV. Yêu Sách Cúng Dường: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. IV. Yêu Sách Cúng Dường: B. Giới Văn. C. Phạm Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. V. Mai Mối: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. V. Mai Mối: B. Giới Văn

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. V. Mai Mối: C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. V. Mai Mối: D. Phạm Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. VI. Lập Thất Nhỏ: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. VI. Lập Thất Nhỏ: B. Giới Văn

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. VI. Lập Thất Nhỏ: C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. VI. Lập Thất Nhỏ: D. Phạm Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. VII. Cất Chùa Lớn: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. VII. Cất Chùa Lớn: B. Giới văn. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. VIII. Vô Căn Hủy Báng: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. VIII. Vô Căn Hủy Báng: B. Giới Văn. C.Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. VIII. Vô Căn Hủy Báng: D. Phạm Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. IX. Giả Căn Hủy Báng: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. IX. Giả Căn Hủy Báng: B. Giới Văn

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. IX. Giả Căn Hủy Báng: C. Thích Từ. D. Phạm Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. X. Phá Tăng: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. X. Phá Tăng: B. Giới Văn. C. Thích Từ. D. Phạm Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. XI. Tùy Thuận Phá Tăng: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. XI. Tùy Thuận Phá Tăng: B. Giới Văn

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. XI. Tùy Thuận Phá Tăng: C. Thích Từ. D. Phạm Tướng. XII. Ác Tánh Bất Thọ Nhân Ngữ: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. XII. Ác Tánh Bất Thọ Nhân Ngữ: B. Giới Văn

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. XII. Ác Tánh Bất Thọ Nhân Ngữ: C. Thích Từ. D. Phạm Tướng. XIII. Ô Tha Gia: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. XIII. Ô Tha Gia: B. Giới Văn

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG II: TĂNG TÀN. XIII. Ô Tha Gia: C. Thích từ. D. Phạm Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG III: PHÁP BẤT ĐỊNH. I. Giới Thứ Nhất: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG III: PHÁP BẤT ĐỊNH. I. Giới Thứ Nhất: B. Giới văn. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG III: PHÁP BẤT ĐỊNH. I. Giới Thứ Nhất: D. Phạm Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG III: PHÁP BẤT ĐỊNH. II. Giới Thứ Hai

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. I. Súc Trường Y: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. I. Súc Trường Y: B. Giới Văn. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. II. Ngủ Lìa Y. A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. II. Ngủ Lìa Y. B. Giới Văn. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. III. Chờ Y Một Tháng. A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. III. Chờ Y Một Tháng. B. Giới Văn. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. IV. Nhận Y Phi Thân Lí Ni. A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. IV. Nhận Y Phi Thân Lí Ni. B. Giới Văn. C. Thích Từ. V Nhờ Phi Thân Lí Ni Giặt Y Cũ. A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. V. Nhờ Phi Thân Lí Ni Giặt Y Cũ. B. Giới Tưởng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. VI. Xin Y Nơi Nhà Phi Thân Lí: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. VI. Xin Y Nơi Nhà Phi Thân Lí: B. Giới Tướng. Thích Từ. VII. Nhận Y Quá Phần: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. VII. Nhận Y Quá Phần: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. VIII. Khuyên Cư Sĩ Tăng Giá Y: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. VIII. Khuyên Cư Sĩ Tăng Giá Y: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. VIII. Khuyên Cư Sĩ Tăng Giá Y: C. Thích Từ. IX. Khuyên Hợp Lại Tăng Giá Y: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. IX. Khuyên Hợp Lại Tăng Giá Y: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. X. Yêu Sách Giá Y Quá Hạn: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. X. Yêu Sách Giá Y Quá Hạn: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XI. Xin Tơ Sợi Để Dệt Y: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XI. Xin Tơ Sợi Để Dệt Y: B. Giới Tướng. XII. Chỉ Dẫn Thợ Dệt: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XII. Chỉ Dẫn Thợ Dệt: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XIII. Đoạt Lại Y: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XIII. Đoạt Lại Y: B. Giới Tướng. XIV. Xoay Tăng Vật Về Mình: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XIV. Xoay Tăng Vật Về Mình B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XV. Thuốc Bảy Ngày: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XV. Thuốc Bảy Ngày: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XVI. A-lan-nhã Gặp Nạn Lìa Y: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XVI. A-lan-nhã Gặp Nạn Lìa Y: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XVI. A-lan-nhã Gặp Nạn Lìa Y: C. Thích Từ. XVII. Y Tắm Mưa: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XVII. Y Tắm Mưa: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XVIII. Y Cấp Thí: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XVIII. Y Cấp Thí: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XVIII. Y Cấp Thí: C. Thích Từ. XIX. Đổi Bát Mới: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XIX. Đổi Bát Mới: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XX. Chứa Bát Dư: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XX. Chứa Bát Dư: B. Giới Tướng. C. Thích Từ. XXI. Ngọa Cụ Bằng Tơ Tằm: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XXI. Ngọa Cụ Bằng Tơ Tằm: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XXII. Ngọa Cụ Toàn Đen: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XXII. Ngọa Cụ Toàn Đen: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XXIII. Ngọa Cụ Quá Phần: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XXIII. Ngọa Cụ Quá Phần: B. Giới Tướng. C. Thích Từ. XXIV. Tọa Cụ Không Hoại Sắc: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XXIV. Ngọa Cụ Dưới Sáu Năm: B. Giới Tướng. C.Thích Từ. XXV. Tọa Cụ Không Hoại Sắc: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XXV. Tọa Cụ Không Hoại Sắc: B. Giới Tướng. C. Thích Từ. XXVI. Quảy Lông Dê: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XXVI. Quảy Lông Dê: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XXVII. Nhờ Chỉ Lông Dê: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XXVII. Nhờ Chỉ Lông Dê: B. Giới Tướng. XXVIII. Buôn Bán: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XXVIII. Buôn Bán: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XXVIII. Buôn Bán: C. Thích Từ. XXIX. Kinh Doanh Tài Bảo: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XXIX. Kinh Doanh Tài Bảo: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG IV: XẢ ĐỌA. XXX.Cầm Giữ vàng Bạc: A. Duyên Khởi. B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. I. Cố Ý Vọng Ngữ: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. I. Cố Ý Vọng Ngữ: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. II. Mắng Nhiếc: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. II. Mắng Nhiếc: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. III. Nói Li Gián: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. III. Nói Li Gián: B. Giới Tướng. IV. Thuyết Pháp Quá Năm Lời: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. IV. Thuyết Pháp Quá Năm Lời: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. IV. Thuyết Pháp Quá Năm Lời: C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. V. Khơi Lại Tránh Sự: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. V. Khơi Lại Tránh Sự: B. Giới Tưởng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. VI. Đọc Kinh Chung: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. VI. Đọc Kinh Chung: B. Giới Tướng. C. Thích Từ. VII. Ngủ Chung Buồng Với Người Chưa Thọ Cụ Túc: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. VII. Ngủ Chung Buồng Với Người Chưa Thọ Cụ Túc: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. VIII. Nói Pháp Thượng Nhân: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. VIII. Nói Pháp Thượng Nhân: B. Giới Tướng. C. Thích Từ. IX. Nói Thô Tội: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. IX. Nói Thô Tội: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. X. Chê bai giới: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. X. Chê bai giới: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. X. Chê bai giới: C. Thích Từ. XI. Phá Hoại Thực Vật: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XI. Phá Hoại Thực Vật: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XII. Nói Quanh: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XII. Nói Quanh: B. Giới Tướng. XIII. Nói Xấu Người Được Tăng Sai: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XIII. Nói Xấu Người Được Tăng Sai: B. Giới Tướng. XIV. Trải Tọa Cụ Của Tăng Không Cất: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XIV. Trải Tọa Cụ Của Tăng Không Cất: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XV. Trải Ngọa Cụ Trong Phòng Tăng: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XV. Trải Ngọa Cụ Trong Phòng Tăng: B. Giới Tướng. XVI. Đuổi Tỳ-kheo Ra Ngoài: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XVI. Đuổi Tỳ-kheo Ra Ngoài: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XVII. Chen Lấn Chỗ Ngủ: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XVII. Chen Lấn Chỗ Ngủ: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XVIII. Ghế Ngồi Không Vững: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XVIII. Ghế Ngồi Không Vững: B. Giới Tướng. XIX. Làm Phòng Xá Lớn: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XIX. Làm Phòng Xá Lớn: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XX. Dùng Nước Có Trùng: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XX. Dùng Nước Có Trùng: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXI. Giáo Giới Ni không Được Tăng Sai: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXI. Giáo Giới Ni không Được Tăng Sai: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXII. Giáo Giới Ni Sau Mặt Trời Lặn: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXII. Giáo Giới Ni Sau Mặt Trời Lặn: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXIII. Vào Trú Xứ Tỳ-Kheo-Ni: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXIII. Vào Trú Xứ Tỳ-Kheo-Ni: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXIV. Giáo Giới Ni Ví Lợi Dưỡng: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXIV. Giáo Giới Ni Ví Lợi Dưỡng: B. Giới Tướng. XXV. Ngồi Với TỲ-Kheo-Ni Ở Chỗ Khuất: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXV. Ngồi Với TỲ-Kheo-Ni Ở Chỗ Khuất: B. Giới Tướng. XXVI. Đem Y Cho Tỳ-Kheo-Ni: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXVI. Đem Y Cho Tỳ-Kheo-Ni: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXVII. May Y Cho Tỳ-Kheo-Ni: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXVII. May Y Cho Tỳ-Kheo-Ni: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXVIII. Hẹn đi Chung Đường Với Tỳ-Kheo-Ni: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXVIII. Hẹn Đi Chung Đường Với Tỳ-Kheo-Ni: B. Giới Tướng. C. Thích Từ. XXIX. Đi Chung Thuyền Với Tỳ-Kheo-Ni: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXIX. Đi Chung Thuyền Với Tỳ-Kheo-Ni: B. Giới Tướng. XXX. Thức Ăn Do Tỳ-Kheo-Ni Khuyến Hóa: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXX. Thức Ăn Do Tỳ-Kheo-Ni Khuyến Hóa: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXX. Thức Ăn Do Tỳ-Kheo-Ni Khuyến Hóa: C. Thích Từ. XXXI. Triển Chuyển Thực: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXI. Triển Chuyển Thực: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXII. Biết Chúng Thực: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXII. Biết Chúng Thực: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXIII. Lữ Quán Một Bữa Ăn: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXIII. Lữ Quán Một Bữa Ăn: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXIV. Nhận Quá Ba Bát: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXIV. Nhận Quá Ba Bát: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXV. Pháp Dư Thực: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXV. Pháp Dư Thực: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXVI. Mời Người Túc Thực: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXVI. Mời Người Túc Thực: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXVII. Bỏ Vào Miệng Vật Không Được Cho: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXVII. Bỏ Vào Miệng Vật Không Được Cho: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXVIII. Phi Thời Thực: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXVIII. Phi Thời Thực: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXIX. Thức Ăn Cách Đêm: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XXXIX. Thức Ăn Cách Đêm: B. Giới Tướng. C. Thích Từ. XL. Cho Ngoại Đạo Ăn: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XL. Cho Ngoại Đạo Ăn: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XLI. Đòi Thức Ăn Ngon: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XLI. Đòi Thức Ăn Ngon: B. Giới Tướng. XLII. Ngồi Với Người Nữ Trong Nhà Có Thức Ăn: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XLII. Ngồi Với Người Nữ Trong Nhà Có Thức Ăn: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XLII. Ngồi Với Người Nữ Trong Nhà Có Thức Ăn: C. Thích Từ. XLIII. Ngồi Với Người Nữ Ở Chỗ Khuất: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XLIII. Ngồi Với Người Nữ Ở Chỗ Khuất: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XLIV. Ngồi Với Người Nữ Ở Chỗ Trống: A. Duyên Khởi. B. Giới Tướng. XLV. Xem Quân Trận: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XLV. Xem Quân Trận: B. Giới Tướng. XLVI. Ngủ Lại Trong Quân: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XLVI. Ngủ Lại Trong Quân: B. Giới Tướng. XLVII. Xem Quân Chiến Đấu: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XLVII. Xem Quân Đội Chiến Đấu: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XLVIII. Kiên Trì Ác Kiến: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XLVIII. Kiên Trì Ác Kiến: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XLIX. Hổ Trợ Tỳ-Kheo Bị Xá Trí: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XLIX. Hổ Trợ Tỳ-Kheo Bị Xá Trí: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. L. Bao Che Sa-Di Bị Đuổi: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. L. Bao Che Sa-Di Bị Đuổi: B. Giới Tướng. LI. Đoạn Sanh Mạng: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LI. Đoạn Sanh Mạng: B. Giới Tướng. C. Thích Từ. LII. Cố Gieo Nghi Hối: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LII. Cố Gieo Nghi Hối: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LIII. Không Dữ Dục: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LIII. Không Dữ Dục: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LIV. Thọc Cù Nôn: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LIV. Thọc Cù Nôn: B. Giới Tướng. LV. Đùa Giỡn Trong Nước: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LV. Đùa Giỡn Trong Nước: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LVI. Ngủ Chung Buồn Người Nữ: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LVI. Ngủ Chung Buồn Người Nữ: B. Giới Tướng. C. Thích Từ. LVII. Uống Rượu: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LVII. Uống Rượu: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LVIII. Bất Kính: A. Duyên Khởi. B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LIX. Đào Phá Đất: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LIX. Đào Phá Đất: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LX. Nghe Lén Đấu Tranh: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LX. Nghe Lén Đấu Tranh: B. Giới Tướng. LXI. Truyền Cụ Túc Cho Người Chưa Đủ Tuổi 20: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXI. Truyền Cụ Túc Cho Người Chưa Đủ Tuổi 20: B. Giới Tướng.

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXII. Thuốc Bốn Tháng: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXII. Thuốc Bốn Tháng: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXIII. Không Chịu Học Giới: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXIII. Không Chịu Học Giới: B. Giới Tướng. C. Thích Từ. LXIV. Vô Tri Học Giới: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXIV. Vô Tri Học Giới: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXV. Thâm Nhập Vương Cung: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXV. Thâm Nhập Vương Cung: B. Giới Tướng. C. Thích Từ. LXVI. Đi Chung Với Cướp: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXVI. Đi Chung Với Cướp: B. Giới Tướng. LXVII. Đi Chung Với Người Nữ: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXVII. Đi Chung Với Người Nữ: B. Giới Tướng. LXVIII. Đốt Lửa: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXVIII. Đốt Lửa: B. Giới Tướng. LXIX. Cầm Nắm Bảo Vật: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXIX. Cầm Nắm Bảo Vật: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXX. Nửa Tháng Tắm: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXX. Nửa Tháng Tắm: B. Giới Tướng. C. Thích Từ. LXXI. Sân Đánh Tỳ-Kheo: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXI. Sân Đánh Tỳ-Kheo: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXII. Nhá Đánh Tỳ-Kheo: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXII. Nhá Đánh Tỳ-Kheo: B. Giới Tướng. LXXIII. Dọa Nhát Tỳ-Kheo: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXIII. Dọa Nhát Tỳ-Kheo: B. Giới Tướng. LXXIV. Che Dấu Thô Tôi: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXIV. Che Dấu Thô Tôi: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXV. Vu Khống Tăng Tàn: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXV. Vu Khống Tăng Tàn: B. Giới Tướng. LXXVI. Đuổi Đi Không Cho Thức Ăn: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXVI. Đuổi Đi Không Cho Thức Ăn: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXVII. Hoại Sắc Y Mới: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXVII. Hoại Sắc Y Mới: B. Giới Tướng. LXXVIII. Giấu Vật Dụng Của Tỳ- Kheo: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXVIII. Giấu Vật Dụng Của Tỳ- Kheo: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXIX. Dữ Dục Rồi Hối: A. Duyên Khởi. B. GIới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXX. Phủ Nhận Yết-Ma: A.Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXX. Phủ Nhận Yết-Ma: B. Giới Tướng. LXXXI. Tịnh Thí Y Rồi Đoạt Lại: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXXI. Tịnh Thí Y Rồi Đoạt Lại: B. Giới Tướng. LXXXII. Trước Sau Bữa Ăn Đi Đến Nhà Khác Không Báo: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXXII. Trước Sau Bữa Ăn Đi Đến Nhà Khác Không Báo: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXXIII. Phi Thời Vào Xóm. A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXXIII. Phi Thời Vào Xóm. B. Giới Tướng. C. Thích Từ. LXXXIV. Đệm Bông: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXXIV. Đệm Bông: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXXV. Giường Cao Qua Lượng: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXXV. Giường Cao Qua Lượng: B. Giới Tướng. LXXXVI. Ống Đựng Kim: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXXVI. Ống Đựng Kim: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXXVII. Ni-Sư-Đàn Quá Lượng: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXXVII. Ni-Sư-Đàn Quá Lượng: B. Giới Tướng. C. Thích Từ. LXXXVIII. Phú Sang Y: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXXVIII. Phú Sang Y: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. LXXXIX. Áo Tắm Mưa: A. Duyên Khởi. B. Giới Tướng. XC. Lượng Y Như Lai: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XC. Lượng Y Như Lai: B. Giới Tướng. C. Thích Từ. XCI. Xoay Vật Của Tăng về Cho Người Khác: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG V: PHÁP ĐỌA. XCI. Xoay Vật Của Tăng về Cho Người Khác: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VI: PHÁP HỐI QUÁ. I. Nhận Thức Ăn Phi Thân Lý Ni Nơi Tục Giá: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VI: PHÁP HỐI QUÁ. I. Nhận Thức Ăn Phi Thân Lý Ni Nơi Tục Giá: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VI: PHÁP HỐI QUÁ. II. Thọ Thực Do Ni Chỉ Dẫn: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VI: PHÁP HỐI QUÁ. II. Thọ Thực Do Ni Chỉ Dẫn: B. Giới Tướng. III. Thọ Thức Từ Học Gia: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VI: PHÁP HỐI QUÁ. III. Thọ Thức Từ Học Gia: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VI: PHÁP HỐI QUÁ. IV. Thọ Thức Ngoài Trú Xứ A-Lan-Nhã: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VI: PHÁP HỐI QUÁ. IV. Thọ Thức Ngoài Trú Xứ A-Lan-Nhã: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 1 đến điều 7: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 1 đến điều 7: B. Giới Tướng. C. Thích Từ

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 8 đến điều 1: A. Duyên Khởi. B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 11 đến điều 50: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 11 đến điều 50: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 51: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 51: B. Giới Tướng. Điều 52 Đến Điều 57: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 52 Đến Điều 57: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 58-59: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 58-59: B. Giới Tướng. Điều 59: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 59: B. Giới Tướng. Điều 60: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 60: B. Giới Tướng. Điều 61 Đến Điều 62: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 61 Đến Điều 62: B. Giới Tướng. Điều 63: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 63: B. Giới Tướng. Diều 64 Đến Điều 68: A. Duyên Khởi. B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 69-70: A. Duyên Khởi. B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 71 Đến Điều 77: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 71 Đến Điều 77: B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 78-79: A. Duyên Khởi. B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 80: A. Duyên Khởi. B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 81 Đến Điều 82: A. Duyên Khởi. B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 83-84: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 83-84: B. Giới Tướng. Điều 85-86: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 85-86: B. Giới Tướng. Điều 87-88: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 87-88: B. Giới Tướng. Điều 89-90: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 89-90: B. Giới Tướng. Điều 91 Đến Điều 94: A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 91 Đến Điều 94: B. GIới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 95-96: A. Duyên Khởi. B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 97-98: A. Duyên Khởi. B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VII: PHÁP CHÚNG HỌC: Điều 99-100: A. Duyên Khởi. B. Giới Tướng

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VIII: BẢY PHÁP DIẾT TRÁNH: Điều 1. Điều 2. Điều 3. Điều 4

PHẦN THỨ NHẤT: CHƯƠNG VIII: BẢY PHÁP DIẾT TRÁNH: Điều 5. Điều 6. Điều 7

Sách Dẫn

Bảng Viết Tắt

Luật Ngũ Phần 1