LOGO VNBET

Luật Ngũ Phần 2

Mục Lục

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG I: TÁM PHÁP BA-LA-DI. A. Thông Giới: I. Bất Tịnh Hạnh

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG I: TÁM PHÁP BA-LA-DI. A. Thông Giới: II. Bất Dữ Thủ. III. Đoạn Nhân Mạng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG I: TÁM PHÁP BA-LA-DI. A. Thông Giới: Đại Vọng Ngữ. B. Bất Cộng Giới: V. Ma Xúc: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG I: TÁM PHÁP BA-LA-DI. B. Bất Cộng Giới: V. Ma Xúc: b. Giới Tướng. c. Thích Từ. VI. Tám Việc: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG I: TÁM PHÁP BA-LA-DI. B. Bất Cộng Giới: VI. Tám Việc: b. Giới Tướng. c. Thích Từ

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG I: TÁM PHÁP BA-LA-DI. B. Bất Cộng Giới: VII. Tùy Thuận Bí Xử: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG I: TÁM PHÁP BA-LA-DI. B. Bất Cộng Giới: VII. Tùy Thuận Bí Xử: b. Giới tướng. VIII. Phú Tàng Trọng Tội: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG I: TÁM PHÁP BA-LA-DI. B. Bất Cộng Giới: VIII. Phú Tàng Trọng Tội: b. Giới Tướng. c. Thích Từ

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: I. Mai Mối

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: II. Vô Căn Báng. III. Giả Căn Báng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: IV. Độ Nữ Tặc: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: IV. Độ Nữ Tặc: b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: IV. Độ Nữ Tặc: c. Thích Từ. V. Tự Ý Giải Tội: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: V. Tự Ý Giải Tội: b. Giới Tướng. VI. Tứ Độc: a. Duyên khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: VI. Tứ Độc: b. Giới Tướng. c. Thích Từ

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: VII. Tố Tụng: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: VII. Tố Tụng: b. Giới Tướng. VIII. Nhận Của Nam Nhiễm Tâm: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: VIII. Nhận Của Nam Nhiễm Tâm: b. Giới Tướng. IX. Tán Trợ Ni Khuất Thực Bất Chính: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: IX. Tán Trợ Ni Khuất Thực Bất Chính: b. Giới Tướng. X. Phá Hòa Hợp Tăng: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: XI. Tùy Thuận Phá Tăng: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: XII. Ác Tăng Bất Thọ Gián Ngữ: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: XIII. Ô Tha Gia: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: XIV. Tương Thân Tương Trợ Ác Hành: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: XIV. Tương Thân Tương Trợ Ác Hành: b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: XIV. Tương Thân Tương Trợ Ác Hành: c. Thích từ. XV. Cùng Nhau Gàn Bướng, Không Nhận Lời Can Gián: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: XV. Cùng Nhau Gàn Bướng, Không Nhận Lời Can Gián: b. Giới Tướng. XVI. Vu Tăng Thiên Vị: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: XVI. Vu Tăng Thiên Vị: b. Giới Tướng. XVII. Dọa Bỏ Đạo: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG II: PHÁP TĂNG TÀN: XVII. Dọa Bỏ Đạo: b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 1. Điều 2

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 3. Điều 4. Điều 5

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 6. Điều 7. Điều 8

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 9. Điều 10. Điều 11. Điều 12

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 13. Điều 14. Điều 15. Điều 16. Điều 17. Điều 18

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 19. Cần Vật Này Lại Đòi Vật Kia: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 19. Cần Vật Này Lại Đòi Vật Kia: b. Giới Tướng. Điều 20. Dùng Y Phi Thời Làm Thời Y: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 21. Đổi Y Rồi Đoạt Lại: a. Duyên Khởi.

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 21. Đổi Y Rồi Đoạt Lại: b. Giới Tướng. Điều 22. Trước Nói Không Dùng Sau Lại Lấy: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 22. Trước Nói Không Dùng Sau Lại Lấy: b. Giới tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 23. Xin Y Nặng: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 23. Xin Y Nặng: b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 24. Xin Y Nhẹ: a. Duyên khởi. b. Giới Tướng. Điều 25. Lạm Dụng Vật Của Đàn - Việt: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 25. Lạm Dụng Vật Của Đàn - Việt: b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 26. Lạm Dụng Vật Của Đàn - Việt Cúng Cho Tăng: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 27. Xin Một Đằng Làm Một Ngả, Từ Một Nhà: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 28. Xin Việc Này Làm Việc Khác, Từ Nhiều Nhà: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 28. Xin Việc Này Làm Việc Khác, Từ Nhiều Nhà: b. Giới Tướng. Điều 29: Chứa Nhiều Vật Dụng: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG III: PHÁP XẢ ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 29: Chứa Nhiều Vật Dụng: b. Giới Tướng. c. Thích Từ. Điều 30: Chứa Bát Dư: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 1. Điều 2. Điều 3

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 4. Điều 5. Điều 6. Điều 7. Điều 8. Điều 9

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 10. Điều 11. Điều 12. Điều 13. Điều 14. Điều 15

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 16. Điều 17. Điều 18. Điều 19. Điều 20. Điều 21

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 22. Điều 23. Điều 24. Điều 25. Điều 26. Điều 27

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 28. Điều 29. Điều 30. Điều 31. Điều 32. Điều 33

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 34. Điều 35. Điều 36. Điều 37

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 38. Điều 39. Điều 40. Điều 41. Điều 42. Điều 43. Điều 44

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 45. Điều 46. Điều 47. Điều 48. Điều 49

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 50. Điều 51. Điều 52. Điều 53. Điều 54

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 55. Điều 56. Điều 57. Điều 58. Điều 59. Điều 60

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 61. Điều 62. Điều 63. Điều 64. Điều 65. Điều 66

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: A. THÔNG GIỚI: Điều 67. Điều 68. B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 69. Ăn Tỏi: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 69. Ăn Tỏi: b. Giới Tướng. Điều 70: Vỗ Nữ Căn: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 70: Vỗ Nữ Căn: b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 71: Hồ Giao: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 72. Rửa Căn. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 72. Rửa Căn. b. Giới Tướng. Điều 73. Tây Tịnh Quá Phần: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 74. Cạo Lông: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 74. Cạo Lông: b. Giới Tướng. Điều 75. Một Mình Cùng Với Tỳ-Kheo Ở Chỗ Khuất: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 75. Một Mình Cùng Với Tỳ-Kheo Ở Chỗ Khuất: b. Giới Tướng. Điều 76. Một Mình Cùng Với Đàn Ông Ở Chỗ Khuất: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 77. Một Mình Cùng Tỳ-Kheo Ở Chỗ Trống: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 77. Một Mình Cùng Với Tỳ-Kheo Ở Chỗ Trống: b. Giới Tướng. Điều 78. Một Mình Cùng Với Đàn Ông Ở Chỗ Trống: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 79. Thì Thầm Với Tỳ-Kheo nơi Ngã Tư Đường: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 79. Thì Thầm Với Tỳ- Kheo Nơi Ngã Tư Đường: b. Giới Tướng. Điều 80. Thì Thầm Với Đàn ông Nơi Ngã Tư Đường: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 81. Lộ Hình Tắm: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 81. Lộ Hình Tắm: b. Giới Tướng. Điều 82. Đi Tắm: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Diều 83. Nhận Cúng Không Trả Lại: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 83. Nhận Cúng không Trả Lại: b. Giới Tướng. Điều 84. Ngăn Tăng Chia Y: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 84. Ngăn Tăng Chia Y: b. Giới Tướng. Điều 85. May Y Quá Năm Ngày: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 85. May Y Quá Năm Ngày: b. Giới Tướng. Điều 86. Không Mặc Năm Y.: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 86. Không Mặc Năm Y.: B. Giới tướng. Điều 87. Cho Ngoại Đạo Nữ Y Tỳ- Kheo-Ni: a. Duyên khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 87. Cho Ngoại Đạo Nữ Y Tỳ- Kheo-Ni: b. Giới Tướng. Điều 88. Chuyển Y, Vật Cúng Cá Nhân Về Cho Tăng: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 88. Chuyển y, Vật Cúng Cá Nhân Về Cho Tăng: b. Giới Tướng. Điều 89. Bảo Hộ: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 89. Bảo Hộ: b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 90. Không An Cư: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 91. An Cư Nơi Không Có Chúng Tỳ-Kheo: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 91. An Cư Nơi Không Có Chúng Tỳ-Kheo: b. Giới Tướng. Điều 92. Trong An Cư Mà Vẫn Du Hành: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 92. Trong An Cư Mà Vẫn Du Hành: b. Giới Tướng. Điều 93. Tự Tứ Trước Hai Bộ Tăng: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 93. Tự Tứ Trước Hai Bộ Tăng: b. Giới Tướng. Điều 94. An Cư Xong Không Đi: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 95. Du Hành Trong Nước Nơi Không An Ninh: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 96. Ra Khỏi Biên Giới Nơi Không An Ninh: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 97. An Cư Xong, Không Gởi Gấm Tịnh Xá: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 97. An Cư Xong, Không Gởi Gấm Tịnh Xá: b. Giới Tướng. Điều 98. An Cư Xong , Không Trả Lại Tịnh Xá: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 98. An Cư Xong , Không Trả Lại Tịnh Xá: b. Giới Tướng. Điều 99. Đi Dạo Xem Mọi Thứ ( Du Lãm Cung Vua): a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 99. Đi Dạo Xem Mọi Thứ ( Du Lãm Cung Vua): B. Giới Tưởng. Điều 100. Nửa Tháng Không Cấu Tăng Giáo Thọ: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 100. Nửa Tháng Không Cấu Tăng Giáo Thọ: b. Giới Tướng. Điều 101. Vào Trú Xứ Của Tỳ-Kheo: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 101. Vào Trú Xứ Của Tỳ-Kheo: b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 102. Chưa Đủ 12 Tuổi Hạ Mà Nuôi Đệ Tử: a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 103. Tăng Chưa Cho Phép Mà Nuôi Đệ Tử: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 103. Tăng Chưa Cho Phép Mà Nuôi Đệ Tử: b. Giới Tướng. Điều 104. Cho Phụ Nữ Nhỏ Tuổi Thọ Cụ Túc ( Thập Nhi Tăng Giá): a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 104. Cho Phụ Nữ Nhỏ Tuổi Thọ Cụ Túc ( Thập Nhi Tăng Giá): b. Giới Tướng. Điều 105. Độ Người Nữ Có Chồng, Đủ 12 Tuổi Nhưng Không Bạch Tăng: a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 105. Độ Người Nữ Có Chồng, Đủ 12 Tuổi Nhưng Không Bạch Tăng. b. Giới Tướng. Điều 106. Độ Đồng Nữ Chưa Đủ 18 Tuổi. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 107. Độ Đồng Nữ Đủ 18 Tuổi Nhưng Không Bạch Tăng. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 108. Nhận Y Mà Không Độ Người. a. Duyên Khởi. B. Giới Tướng. Điều 109. Chê Tăng Có Thiên Vị. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 109. Chê Tăng Có Thiên Vị. b. Giới Tướng. Điều 110. Khi Giáo Giới, Yết-Ma Không Đến Nghe. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 110. Khi Giáo Giới, Yết- Ma Không Đến Nghe. b. Giới Tướng. Điều 111. Sau Hai Năm Học Giới Không Trao Cụ Túc. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 112. Độ Dâm Nữ. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng.

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 113. Cho Ni Chưa Đủ Hai Năm Học Giới Thọ Cụ Túc. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 114. Cho Ni Đủ Hai Năm Học Giới Thọ Cụ Túc Nhưng Không Bạch Tăng. a. Duyên Khởi.

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 114. Cho Ni Chưa Đủ Hai Năm Học Giới Thọ Cụ Túc Nhưng Không Bạch Tăng. b.Giới Tướng. Điều 115. Cho Ni Đủ Hai Năm Chưa Học Giới Mà Thọ Cụ Túc. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 116.Độ Người Nữ Có T

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 116. Độ Người Nữ Có Thai. b. Giới Tướng. Điều 117. Độ Người Nữ Mới Sinh Con. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 117. Độ Người Nữ Mới Sinh Con.b. Giới Tướng. Điều 118. Mỗi Năm Cho Đệ Tử Thọ Cụ Túc. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 119. Cách Đêm Chánh Pháp Yết- Ma. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 120. Không Nương Thờ Hòa Thượng Trong Sáu Năm. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 120. Không Nương Thờ Hòa Thượng Trong Sáu Năm. b. Giới Tướng. Điều 121. Cho Đệ Tử thọ Giới Cụ Túc Rồi Không Chăm Sóc. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 122. Cho Đệ tử Thọ Giới Cụ Túc Rồi Không Đưa Đi Xa Bổn Xứ. a. Duyên Khởi b. Giới Tướng. Điều 123. Không Chăm Sóc Người Bệnh. a. Duyên Khởi.

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 123. Không Chăm Sóc Người Bệnh. b. Giới Tướng. Điều 124. Độ Người Nữ Thuộc Về Người. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 124. Độ Người Nữ Thuộc Về Người. b. Giới Tướng. Điều 125. Độ Người Nữ Có Bệnh Trầm Kha. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 126. Độ Người Nữ Còn Lệ Thuộc Chồng. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 127. Độ Người Nữ Có Mắc Nợ. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 128. Đứng Nói Chuyện Với Người Nam Ở Chỗ Tối. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 129. Ngồi Trên Giường Không Hỏi Chủ Nhà. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 129. Ngồi Trên Giường Không Hỏi Chủ Nhà.b. Giới Tướng. Điều 130. Cho Bạch Y Và Ngoại Đạo Nam Thức Ăn. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 131. Đến Nhà Bạch Y Nói Lỗi Tỳ-Kheo. a. Duyên khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 132. Tự Đánh Vào Mình Khóc La. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 133. Thuật Lời Nghe Không Rõ. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 133. Thuật Lời Nghe Không Rõ. b. Giới Tướng. Điều 134. Thề Thốt. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 134. Thề Thốt. b. Giới Tướng. Điều 135. Đổ Đại Tiểu Tiện Ra Ngoài Tường. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 135. Đổ Đại Tiểu Tiện Ra Ngoài Tường.b. Giới Tướng. Điều 136. Quăng Rác Bụi Và Thức Ăn Dư Ra Ngoài Tường. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 136.Quăng Rác Bụi Và Thức Ăn Dư Ra Ngoài Tường. b. Giới Tướng. Điều 137. Đại Tiểu Tiện Trên Cỏ Tươi. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 137. Đại Tiểu Tiện Trên Cỏ Tươi. b. Giới Tướng. Diều 138. Quăng rác, Bụi,Thức Ăn Dư Trên Cỏ Tươi. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 139. Ngủ Nơi Nhà " Có Thức Ăn" a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 140. Tỷ- Kheo Như Pháp Hỏi Không Trả Lời. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 140. Tỷ- Kheo Như Pháp Hỏi Không Trả Lời. b. Giới Tướng. Điều 141. Ngồi Xe Đi. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 142. Mang Dép Da, Cầm Dù. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 143. Đem Nước Mời Tỳ- Kheo Và Quạt Hầu Tỳ- Kheo. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 144. Đọc Kinh Trị Bệnh. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 145. Dạy Người Khác Đọc Kinh Trị Bệnh. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng.

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 146. Trị Bệnh Làm Kế Sinh Nhai. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 147. Vì Kế Sinh Nhai Dạy Người Trị Bệnh. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 147. Vì Kế Sinh Nhai Dạy Người Trị Bệnh. b. Giới Tướng. Điều 148. Vì Sự Ăn Uống Làm Việc Cho Nhà Bạch Y. a.Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 149. Cùng Phụ Nữ Bạch y và Ngoại Đạo Đấp Chung Y. a Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 150. Nằm Với Tỳ- Kheo-Ni, Thức-Xoa-Ma-Na, Sa-Di-Ni Đắp Chung Y.a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 150. Nằm Với Tỳ- Kheo-Ni, Thức-Xoa-Ma-Na, Sa-Di-Ni Đắp Chung Y. b. Giới Tướng. Điều 151. Dùng Hương Thoa Vào Thân. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 151. Dùng Hương Thoa Vào Thân.b. Giới Tướng. Điều 152. Dùng Cây Khô Ngâm Nước Cọ Xát Thân. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều152. Dùng Cây Khô Ngâm Nước Cọ Xát Thân. b. Giới Tướng. Điều 153. Không Bệnh Dùng Cây Ngâm Nước Cọ Xác Thân. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 154. Cất Giữ Hoặc Đeo Tràng Hoa. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 155. Đeo Anh Lạc Quí Báu. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 156. Mặc Áo Bó Sát Thân. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 157. Chứa Đồ Trang Sức.a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều158. Cắt Chứa Đầu Tóc. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 159. Đeo Trang Sức Của Bạch Y. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 159. Đeo Trang Sức Của Bạch Y. b. Giới Tướng. Điều 160. Làm Đồ Trang Sức. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 161. Tự Kéo Tơ.a Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 161. Tự Kéo Tơ. b. Giới Tướng. Điều 162. Tự Tiện Trải Ngọa Cụ Không Hỏi Chủ. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 162. Tự Tiện Trải Ngọa Cụ Không Hỏi Chủ. b. Giới Tướng. Điều 163. Tự Tiện Hoặc Sai Người Trải Tọa, Ngọa Cụ Của Chủ Khi Đi Không Dọn Dẹp. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 164. Tự Nấu Vật Sống Làm Thức Ăn. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 165. Trước Cho Ở, Sau Lại Hủy Báng. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 165. Trước Cho Ở, Sau Lại Huỷ Báng. b. Giới Tướng. Điều 166. Nhờ Người Nam Trị Bệnh ( Mổ Nặn Nhọt) a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 167. Ban Đêm Mở Cửa Ra Ngoài Không Dặn Người Khác Đóng Cửa. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 168. Đến Nhà Bạch Y Phi Thời. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 168. Đến Nhà Bạch Y Phi Thời. b. Giới Tướng. Điều 169. Không Mời, Phi Thời Đến Nhà Bạch Y. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều169. Không Mời, Phi Thời Đến Nhà Bạch Y. b. Giới Tướng. Điều 170. Người Chủ Chưa Có Lời Mời Mà Ăn. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 170. Người Chủ Chưa Có Lời Mời Mà Ăn.b. Giới Tướng. Điều 171. Bị Tác Pháp Yết-Ma Đuổi Đi Mà Không Đi. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 172. Tăng Như Pháp Tập Hợp Mà Không Đến Liền. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 173. Đi Xem Ca Múa Kỹ Nhạc.a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều174. Đến Chỗ Biên Địa. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 175. Độ Người Hai Căn. a.Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 175. Độ Người Hai Căn. b. Giới Tướng. Điều 176. Độ Người Nữ Hai Đường Hiệp Một. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 177. Độ Người Nữ Thường Có " Nguyệt Thủy" a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều177. Độ Người Nữ Thường Có " Nguyệt Thủy" b. Giới Tướng. Điều 178. Không Lễ Bái Tỳ-Kheo. a. Duyên Khởi. b.Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 179. Dùng Lửa Đốt Chỗ Kín. a. Duyên Khởi.b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều180. Vào Nhà Bạch Y Không Mặc Tăng-Kỳ-Chi. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 181. Ngồi Gần Bạch Y Nói Pháp. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 181. Ngồi Gần Bạch Y Nói Pháp.b. Giới Tướng. Điều 182. Tự Mình Ca Múa. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 183. Ngăn Thọ Y Ca-Thi-Na. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 183. Ngăn Thọ Y Ca-Thi-Na. b. Giới Tướng. Điều 184. Ngăn Xả Y Ca-Thi-Na.a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 185. Không Bạch Tỷ-Kheo Mà Hỏi Nghĩa Kinh. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 185. Không Bạch Tỷ-Kheo Mà Hỏi Nghĩa Kinh. b. Giới Tướng. Điều 186. Lấy Bất Tịnh Của Người Nam Đễ Vào Nữ Căn Mình. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 186. Lấy Bất Tịnh Của Người Nam Đễ Vào Nữ Căn Mình. b. Giới Tướng. Điều 187. Theo Pháp Thờ Lửa Của Ngoại Đạo. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 188. Tắm Chỗ Có Người . A. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 188. Tắm Chỗ Có Người . b. Giới Tướng. Điều 189. Tụng Chú Thuật Của Ngoại Đạo. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 190. Một Chúng Trao Giới Cụ Túc. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 191. Tự Tác Pháp Yết-Ma Nuôi Chúng. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 192. Tác Pháp Yết-Ma hai Năm Học Giới, Sau Cách Đêm Cho Thọ Cụ Túc. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 193. Tác Pháp Yết-Ma Hai Năm Học Giới, Rồi Cách Đêm Trao Học Giới Cho Đương Sự. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 193. Tác Pháp Yết-Ma Hai Năm Học Giới, Rồi Cách Đêm Trao Học Giới Cho Đương Sự.b. Giới Tướng. Điều 194. Tự Dệt Y Cho Mình. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 195. Du Hành Trong Nước Nơi Có Sự Khủng Bố. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 196. Tự Tạo Tượng Cho Mình. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 196. Tự Tạo Tượng Cho Mình. b. Giới Tướng. Điều 197. Trang Điểm Cho Người Nữ. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 198. Tắm Rửa Trong Nước. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 199. Nằm Ngửa. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 200. Dùng Dây Buộc Cho Eo Lưng Nhỏ. a. Duyên Khởi. b. Duyên Khởi. Điều 201. Sửa Thân Thế Đẹp. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 202. Mặc Y Theo Cách Thức Của Kỷ Nữ. a. Duyên Khởi. B. Giới Tướng. Điều 203. Mặc Y Theo Cách Thức Phụ Nữ Bạch Y. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 204. Tự Nhìn Thân Thể Với Tâm Dục a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 205. Soi Gương. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng. Điều 206. Tự Mình Xem Hay Đếm Người Khác Xem Bói Toán. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG IV: PHÁP ĐỌA: B. BẤT CỘNG GIỚI: Điều 206. Tự Mình Xem Hay Đếm Người Khác Xem Bói Toán. b. Giới Tướng. Điều 207. Luận Bàn Việc Thể Tục. a. Duyên Khởi. b. Giới Tướng

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG V: PHÁP HỐI QUÁ. Điều 1. a. Duyên Khởi

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG V: PHÁP HỐI QUÁ. Điều 1. b. Giới Tướng. Điều 2 - Điều 8

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG VI. PHÁP CHÚNG HỌC. Điều 1 - Điều 10. Điều 11- Điều 18. Điều 19 - Điều 24.

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG VI. PHÁP CHÚNG HỌC. Điều 25 - Điều 44. Điều 45 - Điều 50. Điều 51- Điều 80

PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG VI. PHÁP CHÚNG HỌC. Điều 81 - Điều 100

PHẦN THỨ HAI. SÁCH DẪN

Luật Ngũ Phần 2