LOGO VNBET
CHƯƠNG VIII
BẢY DIỆT TRÁNH (1)

 
Bảy pháp hối quá như vậy nửa tháng, nửa tháng tụng một lần, chép ra từ trong giới kinh. Nếu có việc tranh cãi khởi lên, liền phải trừ diệt.
Điều 1
Nên áp dụng pháp hiện tiền tỳ-ni thì sử dụng pháp hiện tiền tỳ-ni.
Điều 2
Nên áp dụng pháp ức niệm tỳ-ni thì sử dụng pháp ức niệm tì-ni.
Điều 3
Nên áp dụng pháp bất si tỳ-ni thì sử dụng pháp bất si tỳ-ni.
Điều 4
Nên áp dụng pháp tự ngôn trị thì sử dụng pháp tự ngôn trị.
Điều 5
Nên áp dụng pháp mích tội tướng thì sử dụng pháp mích tội tướng.
Điều 6
Nên áp dụng pháp đa nhơn mích tội thì sử dụng pháp đa nhơn mích tội.
Điều 7
Nên áp dụng pháp như thảo phú địa thì sử dụng pháp như thảo phú địa. (2)
____________________
(1)  Ngũ phần 10 (tr.77b06); Tăng kỳ 22 (tr.412b5); Thập tụng 20 (tr.141b12); Căn bản 50 (tr.904b5). Pāli: adhikaraasamathā, Vin. iv. 207.
(2) Bản Hán, hết quyển 21.

* Trang 759 *
device

* Trang 760 *
device

 
Luật Tứ Phần ( Tập 1~4)