LOGO VNBET
MỤC LỤC
THAY LỜI TỰA ................................................................................................  5
Thân thế tầm thường của một vĩ nhân .................................................................11
Người đến từ phương Nam .................................................................................. 11
Đi tìm dấu vết xa xưa .......................................................................................... 14
Câu hỏi chưa có lời đáp ........................................................................................19
Huyền thoại về Lục Tổ Đại Sư ............................................................................27
Bản Đàn Kinh ở Đôn Hoàng ............................................................................... 35
Hành trình về phương Nam................................................................................ 42
Hoằng dương chánh pháp ....................................................................................  57
Nam tông Đốn giáo Tối thượng thừa  ...................................................................57
Khai diễn pháp môn Đông Sơn .............................................................................82
Nam Năng Bắc Tú ................................................................................................ 88
Tào Khê chánh giáo .............................................................................................122
Đốn giáo và Tiệm giáo .......................................................................................... 155
Viên tịch  ...............................................................................................................167

* Trang 179 *
device

 
Lục Tổ Đại Sư Con Người & Huyền Thoại