LOGO VNBET

Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản

Mục Lục

Lời thưa nhân kì tái bản

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Số 1, Một A-Tăng-kì, Một chữ không nói, Một con đường - một cỗ xe

Một Do - Tuần

Một đại kiếp, Một đại sự nhân duyên, Một đời thành đạt

Một hạt bụi nhỏ, Một là tất cả, tất cả là một

Một lòng

Một lòng không tán loạn, Một Na-do-tha

Một niệm, Một niệm ba ngàn

Một niệm không sinh, Một pháp giới, Một pháp trung đạo

Một phẩm, Một sát-na, Một tâm ba phép quán

Một thế giới

Một tiểu kiếp, Một trần không nhiễm

Một trung kiếp

Số 2, Hai cái thấy cực đoan

Hai chướng ngại

Hai con đường

Hai dòng

Hai đức nhẫn, Hai hoặc

Hai kiến chấp về ngã

Hai lậu

Hai loại chấp ngã

Hai loại hạt giống, Hai loại nghiệp

Hai loại sinh tử

Hai nghiệp báo

Hai người làm chảy máu thân phật

Hai phương tiện, Hai sự bảo trì

Hai sự thật

Hai thế gian

Hai trí tuệ

Hai vô ngã

Hai vô thường

Số 3, Ba cảm thọ, Ba Cảnh

Ba cõi

Ba con dấu

Ba con đường, Ba cửa giải thoát, Ba đức

Ba đường

Ba hiền

Ba hình thái nhận thức

Ba khổ

Ba kì, Ba lần chuyển pháp luân

Ba loại tịnh nhục

Ba minh

Ba môn học giải thoát

Ba nghiệp

Ba ngôi báu

Ba nhóm tịnh giới

Ba nọc độc

Ba nơi quay về nương tựa

Ba phép quán, Ba phép tam-muội, Ba tạng

Ba thân

Ba thứ không thể hết

Ba tính

Ba tịnh nghiệp

Ba trí

Ba trường hợp không thể thực hiện

Ba tuệ

Ba tự tính

Ba vầng

Ba vầng thanh tịnh

Ba vô tính

Bốn bộ kinh A-hàm

Bốn cách thần tưu chúng sinh

Bốn cách thu phục

Bốn cái thấy chân chánh

Bốn châu

Bốn chướng ngại

Bốn điều không thể được, Bốn điều kiện

Bốn đức

Bốn đức vô úy

Bốn gia hạnh, Bốn hướng bốn quả

Bốn hữu

Bốn lĩnh vực quán niệm

Bốn loải

Bốn loại ma

Bốn loại thức ăn

Bốn loại tịnh độ

Bốn lời nguyện lớn

Bốn mệnh đề

Bốn nguyên tố

Bốn núi, Bốn ơn

Bốn phần

Bốn phép như ý

Bốn phiền não

Bốn quả vị thanh văn

Bốn sự cần mẫn

Bốn sự thật

Bốn sự y cứ

Bốn tấm lòng rộng lớn

Bốn thiền tám định

Bốn thiện căn

Bốn thứ không thể coi thường

Bốn trí như thật

Bốn trí tuệ

Bốn tướng

Số 5, Năm ấm

Năm cái thấy sai lạc

Năm con mắt

Năm cỗ xe

Năm dục vọng

Năm địa vị

Năm độn sử

Năm giai đoạt tâm biết vật

Năm giới

Năm Hạnh

Năm hoặc

Năm khả năng và năm sức mạnh

Năm lợi sử , Năm phép quán

Năm thởi thuyết giáo

Năm thứ che lấp

Năm thứ dơ bẩn

Năm thứ trói buộc

Năm uẩn

Năm uẩn vô lậu

Năm việc không thể nghĩ bàn

Năm vóc chấm đất

Số 6, Sáu cảnh

Sáu căn

Sáu giác quan, sáu đối tượng của giác quan, và sáu thức

Sáu nẻo

Sáu nguyên tắc sống chung hòa hợp

Sáu nhập , Sáu niệm tưởng

Sáu pháp môn màu nhiệm

Sáu pháp qua bờ

Sáu phiền não gốc rễ

Sáu thân nhân, Sáu thần thông

Sáu thức, Sáu tính chất của hạt giống

Sáu tùy miên

Sáu tức phật

Sáu tướng chấn động

Sáu tướng viên dung

Sáu vị Tì - Kheo xấu

Sáu việc thành tựu

Sáu yếu tố

Số 7, Bảy báu

Bảy cái thấy điên đảo

Bảy chúng, Bảy chuyển thức

Bảy điều không thể tránh khỏi

Bảy đức Phật thời quá khứ

Bảy loại lạy Phật

Bảy loại tâm sám hối

Bảy Nguyên Tố

Bảy Pháp Tài

Bảy Phép Bất Thối

Baỷ Phép Hòa Giải

Bảy Yếu Tố Giác Ngộ

Số 8, Tám bước giải thoát

Tám công đức, Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân

Tám điều không thể nghĩ bàn

Tám khoa giáo

Tám khổ

Tám không tức trung đạo

Tám nạn

Tám ngọn gió

Tám nguyên tắc hành động chân chính

Tám ruộng phước

Tám thức

Tám tông phái đại thừa

Tám trai giới

Tám tướng thị hiện

Số 9, Chín cõi

Chín điều kiện giúp thức phát sinh

Chín lỗ

Chín pháp giới, Chín phẩm hoa sen

Chín phép quán tưởng trên thi thể

Số 10, Mười ba la mật

Mười bậc thánh, Mười bức tranh chăn trâu

Mười danh hiệu

Mười dây ràng buộc, Mười đại nguyện

Mười địa

Mười động lực sai khiến

Mười hạnh

Mười hạnh nhẫn

Mười hồi hướng

Mười môn mầu nhiệm

Mười nguyện lớn của bồ -tát phổ hiền

Mười niệm tưởng

Mười thứ như vậy

Mười tín

Mười tông phái

Mười trí lực

Mười trụ

Mười vị đệ tử lớn của phật

Mười việc thiện

Những số khác, 12 bộ kinh

12 Đức sáng

12 Hạnh đầu đà

12 Khu vực

12 Nguyện lớn

12 Nhân duyên

16 Nước lớn

16 Phép quán

18 Khu vực, 18 Pháp không cùng chung

20 Việc khó

25 Cõi

28 Vị tổ

32 Tướng tốt của phật

37 Phẩm trợ đạo

42 Giai vị, 48 Lời nguyện

52 Giai vị, 80 Vẻ đẹp

100 Pháp

108 Phiền não

1.250 Vị tì-kheo

3.000 Đại thiên thế giới

Sách Dẫn

Tài liệu tham khảo

Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản