LOGO VNBET
MỤC LỤC
LƯỢC GIẢNG KINH PHÁP HOA
. Lời giới thiệu................................................................................. 3
Phần Dẫn nhập
GIỚI THIỆU TOÁT YẾU KINH
I. Tóm lược kinh Pháp Hoa.......................................................... 5
II. Về Truyền bản Kinh Pháp Hoa........................................... 23
III. Sự truyền bá kinh Pháp Hoa.............................................. 27
IV. Sự phán giáo trong kinh Pháp Hoa.................................... 29
V. Bố cục kinh Pháp Hoa........................................................... 35
A.Tích môn............................................................................. 35
B. Bố cục nội dung phần Tích môn................................... 38
C. Bổn môn............................................................................ 40
D. Bố cục nội dung phần Bổn môn.................................... 44
Phần Phân tích nội dung
MỘT SỐ PHẨM TIÊU BIỂU TRONG KINH PHÁP HOA
Phẩm Tựa.................................................................................. 47
-          A-nhã Kiều-trần-như........................................................... 58
-          Ma-ha Ca-diếp..................................................................... 58
-          Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên............................................ 61
-          Ma-ha Ca-chiên-diên.......................................................... 67
-          A-nậu-lâu-đà........................................................................ 68
-          Kiếp-tân-na........................................................................... 69
-          Kiều-phạm-ba-đề................................................................ 70
-          Ly-bà-đa................................................................................ 72
-          Bạt-câu-la............................................................................. 73
-          Câu-hy-la.............................................................................. 75

* Trang 556 *
device

-          Nan-đà................................................................................... 75
-          Tôn-đà-ra Nan-đà................................................................ 77
-          Phú-lâu-na............................................................................. 78
-          Tu-bồ-đề................................................................................ 79
-          Ananda.................................................................................. 80
-          La Hầu La............................................................................. 85
-          Ma-ha Ba-xà-ba-đề............................................................ 87
-          Da-du-đà-la........................................................................... 92
-          A-li-ka.................................................................................... 97
-          A-xà-thế.............................................................................. 100
               * Đại thừa Vô lượng nghĩa..................................... 107
Phẩm Phương Tiện................................................................... 171
. Bố cục................................................................................. 175
. Kinh văn............................................................................ 179
Phẩm Thí Dụ.............................................................................. 289
Phẩm Tín Giải........................................................................... 359
Phẩm Dược Thảo Dụ................................................................ 388
Phẩm Hóa Thành Dụ............................................................... 392
Phẩm Thọ Ký............................................................................. 411
Phẩm Pháp Sư........................................................................... 413
Phẩm Hiện Bảo Tháp.............................................................. 415
Phẩm Như Lai Thọ Lượng...................................................... 419
Phẩm Bồ-Tát Thường Bất Khinh.......................................... 432
Phần Phụ lục
Tóm lược ý chính từng phẩm
của 28 phẩm Kinh Pháp Hoa
01. Phẩm mở đầu...................................................................... 439
02. Phẩm Phương tiện............................................................... 440

* Trang 557 *
device

03. Phẩm Thí dụ........................................................................ 442
04. Phẩm Tin hiểu..................................................................... 443
05. Phẩm Cây cỏ....................................................................... 445
06. Phẩm Thọ ký....................................................................... 446
07. Phẩm Tương quan xa xưa................................................ 447
08. Phẩm 500 vị đệ tử nguyện thọ ký.................................... 451
09. Phẩm Thọ ký cho các vị hữu học
và vô học........................................................................... 452
10. Phẩm Người diễn giảng Pháp Hoa................................... 453
11. Phẩm Hiện bảo tháp.......................................................... 455
12. Phẩm Đề-bà-đạt-đa............................................................ 457
13. Phẩm Kính giữ Pháp Hoa................................................. 458
14. Phẩm An lạc hành.............................................................. 459
15. Phẩm Từ đất xuất hiện...................................................... 460
16. Phẩm Sự sống lâu của đức Thế Tôn................................ 461
17. Phẩm Phân tích thành quả............................................... 462
18. Phẩm Thành quả tùy hỷ................................................... 463
19. Phẩm Thành quả của người diễn giảng
Pháp Hoa.......................................................................... 464
20. Phẩm Bồ-tát Thường Bất Khinh..................................... 465
21. Phẩm Sức thần của đức Thế Tôn.................................... 466
22. Phẩm Giao phó trọng trách............................................... 467
23. Phẩm Việc cũ của Bồ-tát Dược Vương........................... 468
24. Phẩm Bồ-tát Diệu Âm....................................................... 470
25. Phẩm Quan Âm Đại Sĩ...................................................... 472
26. Phẩm Tổng trì minh chú.................................................... 473
27. Phẩm Việc cũ của Bồ-tát Diệu Trang 

* Trang 558 *
device

Nghiêm Vương.................................................................. 473
28. Phẩm Sự khuyến khích của Bồ-tát
Phổ Hiền............................................................................ 474
Phần giảng về Pháp Hoa
1.       Pháp Hoa khoa chú.......................................................... 477
2.       Đại thừa Diệu pháp Liên hoa kinh................................. 481
3.          Kinh Pháp hoa giữa các
kinh điển Đại thừa............................ 496
4.       Hình tượng Hoa Sen trong
kinh Pháp Hoa.................................. 504
5.       Nhất thừa đạo.................................................................... 513
6.       Nhà Như lai, áo Như lai, tòa Như lai.............................. 520
7.       Kinh Pháp Hoa với lời nguyện
”chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”............................. 530
8.       Điều kiện để đến với kinh Pháp Hoa............................. 540
9.       Bồ-tát Thường Bất Khinh................................................ 553
 
*
*     *

* Trang 559 *
device

TÁC PHẨM, DỊCH PHẨM
CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN SIÊU
__________
1.      Kinh Trường A-hàm, (tuyển dịch) 1957
2.      Kinh Pháp cú (Lời Phật dạy), dịch, 1962
3.      Vô ngã là Niết-bàn, (tuyển tập) 1990
4.      Tỏa ánh từ quang, (tuyển tập) 1992
5.      Đại cương Câu Xá luận, (biên soạn) 1978
6.      Thành Duy thức luận, biên dịch, 1995
7.      Lối vào Nhân minh học, (biên soạn) 1995
8.      Kinh Pháp Hoa giữa các
kinh điển Đại thừa, (tuyển tập) 1997
9.       Ngũ uẩn vô ngã, (tuyển tập) 1997
10.   Chữ hiếu trong đạo Phật
(đồng tác giả biên soạn), 1997
11.   Luận Đại Trí Độ (5 tập), dịch, 1997-2001
12.   Trung Luận, dịch và chú, 2001
13.   Chữ Nghiệp trong đạo Phật,
(tuyển tập), 2002
14.   Thức biến, (tuyển tập), 2002
15.   Lược giảng kinh Pháp Hoa,
(tuyển tập) 2003
 

* Trang 560 *
device

LƯỢC GIẢNG KINH PHÁP HOA
HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN SIÊU
*
Chịu trách nhiệm xuất bản:
THIỀU QUANG THẮNG
Chịu trách nhiệm bản thảo:
PHẠM NGỌC HẬU
Biên tập:
PHẠM GIA THOAN
Bìa:
Họa Sĩ  BỬU HOÀNG
*
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
10 Chu Văn An – Hà Nội
ĐT: 080.48753 – 080.48106
Fax: (84) 080.4820
 

* Trang 561 *
device

* Trang 562 *
device
 ________________________________________________________________________
In 1.000 cuốn, khổ 13 x 19 cm. In tại Xí nghiệp in Fahasa, 25/26 đường Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Số xuất bản: 39/1524, ngày 23/12/2002. In xong nộp lưu chiếu tháng 7/2003.

* Trang 563 *
device
THÀNH KÍNH ẤN TỐNG CÚNG DƯỜNG
NHÂN LỄ ĐẠI TƯỜNG
CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG
THÍCH THIỆN SIÊU
(1921 – 2001)
 

* Trang 564 *
device

 
Lược Giảng Kinh Pháp Hoa