LOGO VNBET
     D. Bố cục nội dung phần Bổn môn
      Dưới đây là nội dung tổng quát (14 phẩm sau) và cũng có 3 phần : Phần Tựa, phần Chánh tông và phần Lưu thông.
     1. Phần Tựa: Một nửa phần đầu của phẩm Tùng Địa Dõng Xuất thứ 15.
     2. Phần Chánh tông, gồm có 2 phần:
     a. Lược khai cận hiển viễn : một nửa sau phẩm Tùng Địa Dõng Xuất thứ 15.
     b. Quảng khai cận hiển viễn : Phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16 và phần đầu của phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17.
     Trong Bổn môn, phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 là phẩm chính yếu, cũng như trong Tích môn, phẩm Phương Tiện là phẩm chính yếu.
     3. Phần lưu thông,  có 2 phần :
     a. Công đức pháp lưu thông : một nửa sau của phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17; Tùy Hỷ Công Đức thứ 18, Pháp Sư Công Đức thứ 19 và phẩm Thường Bất Khinh Bồ-tát thứ 20.
     b. Phó chúc lưu thông, gồm có :
     * Chúc lụy pháp lưu thông : phẩm Như Lai Thần Lực thứ 21; phẩm Chúc Lụy thứ 22.
     * Hóa tha lưu thông : có 5 phẩm :    

* Trang 45 *
device

     - Khổ hạnh hóa tha : phẩm Dược Vương Bồ-tát Bổn Sự thứ 23.
     - Tam-muội hóa tha : phẩm Diệu Âm Bồ-tát thứ 24 và phẩm Quán Thế Âm Bồ-tát Phổ Môn thứ 25.
     - Tổng trì hóa tha : phẩm Đà-la-ni thứ 26.
     - Thệ nguyện hóa tha : phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương thứ 27.
     - Tự hành lưu thông : phẩm Phổ Hiền Bồ-tát Khuyến Phát thứ 28.
     Như vậy, chúng ta đã có một cái nhìn tổng quát toàn bộ kinh Pháp Hoa. Bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu chi tiết từng phần một.
*
*      *

* Trang 46 *
device

 
Lược Giảng Kinh Pháp Hoa