LOGO VNBET
PHẨM BỒ-TÁT THƯỜNG BẤT KHINH
 
     Kinh Pháp Hoa rất dài, ở đây chỉ nói những phẩm chính yếu, phụ cho những phẩm rất dài, sau này có một phẩm là Thường Bất Khinh Bồ-tát cũng là một đặc biệt trong Kinh Pháp Hoa. Đây là một vị Bồ-tát sống vào thời đại Mạt pháp, nhiều vị Tăng thượng mạn Tỳ-kheo tu không tu, chứng không chứng, giữa lúc đó có một vị gọi là Thường Bất Khinh không tụng kinh kệ, không đọc sách mà chuyên môn cứ đi, chắp hai tay nói:  “Tôi không dám khinh mạn, vì sao? Vì các ngài hành Bồ-tát đạo, các ngài sẽ thành Phật”. Có người không ưa nên mạt sát, có người lấy đá ném, có người đánh, nhưng ngài cứ làm. Ngài làm cái chuyện mà không có đồng lương nào hết. Với việc ngài làm như vậy, ta thấy trong đó có một đức tin mãnh liệt là tin vào Phật tri kiến, chứ làm sao mà dám nói, tôi không dám khinh các ngài, các ngài sẽ thành Phật. Cho hay đó là có đức tin mãnh liệt ở nơi ngài, chứ không phải ngài giả làm việc đó. Điều thứ hai, đó cũng là một cách nhắc nhở, đánh thức người ta về giá trị của mình, không phải là kẻ tầm thường mà chính mình là một ông Phật tương lai. Đó là một hành động đặc biệt, hành động này mang một ý nghĩa lớn, vì vậy nên mới được lưu danh trong kinh Pháp Hoa là Thường Bất Khinh Bồ-tát, nghĩa là không khinh người cũng không khinh mình.
*

* Trang 432 *
device

 
Lược Giảng Kinh Pháp Hoa