LOGO VNBET
PHẨM THỌ KÝ.
     Phật thọ ký là báo trước với chúng ta rằng: Chúng ta chắc sẽ thành Phật. Chữ Thọ ký gồm có 3 điểm cần chú ý: 1. Đức Phật không nói: “Các người là Phật”, mà nói: “Các người sẽ thành Phật”.  Nếu nói “các người là Phật” thì sẽ dễ hiểu lầm, chúng sanh sẽ theo lời ấy mà cho mình đã hoàn hảo như Phật trong khi họ đang ở trạng thái thấp kém mà chẳng cần cố gắng. Sự thọ ký mà đức Phật ban cho thì được so sánh như một văn bằng gồm nhiều tín chỉ nhỏ. Nếu cố gắng học hết các tín chỉ ấy chắc chắn sẽ được cấp bằng. Nếu chúng ta có sự ấn chứng của đức Phật, chắc chắn chúng ta là người sẽ thành Phật. Trong kinh Pháp hoa, phẩm 3, Tôn giả Xá-lợi-phất là người được thọ ký, làm cho cả đại chúng và cả Tôn giả vô cùng hỷ lạc. Trong kinh Pháp Hoa nói, ai tu tập theo kinh Pháp Hoa chắc chắn sẽ có kết quả ở địa vị cao trong Phật vị. Đó là niềm tự hào cho tất cả chúng sinh. Niềm tự hào ấy không làm cho chúng ta tự mãn. Đó là điều quan trọng thứ 2. Điểm quan trọng thứ ba là dù được thọ ký sẽ thành Phật, nhưng chúng ta vẫn phải tu học và thực hành lời dạy ấy của đức Phật. Do đó có một số người tự hỏi tại sao những vị đệ tử này cứ khăng khăng cầu xin đức Phật thọ ký. Đây là điểm khác nhau giữa tôn giáo và tri thức. Phật giáo là một tôn giáo mà chúng ta có thể hiểu bằng lý luận. Về mặt tri thức, ta có thể hiểu một sự vật nào đó bằng trí thức là đủ, nhưng trong tôn giáo hiểu bằng lý 

* Trang 411 *
device

luận suông thì không đủ mà phải đem lý thuyết ấy ra thực hành để mong đem lại lợi ích cho mình và cho người. Do vậy, khi Phật thọ ký là một khích lệ lớn cho đệ tử. Nghe theo đó thì mới là lý luận, còn phải tu làm những việc Phật làm để đạt được như Phật thì mới là Phật, tức là phải thực hành nó, đem nó vào cuộc sống để phục vụ cho mọi người nữa. Đó mới là ý nghĩa thực hành lời Phật dạy, ý nghĩa của Thọ ký.
     Nghe Hóa thành nên 500 đệ tử  Vô học được Thọ ký rồi còn một số học nhân nữa chưa được thọ (phẩm 9 gọi là phẩm “Thọ Học, Vô học”). Vậy thì học nhân là từ đâu đến đâu, vô học nhân là từ đâu đến đâu? Những vị nào là học nhân, những vị nào gọi là vô học nhân ? Trong tứ hướng tử quả mà kinh Nikàya nói là tứ đạo tứ quả, tức từ Tu-đà-hoàn hướng, Tu-đà-hoàn quả, Tư-đà-hàm hướng, Tư-đà-hàm quả, A-na-hàm hướng A-na-hàm quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả. Trong bốn đôi tám quả này thì bảy quả trước còn phải học gọi là Hữu học. Đến A-la-hán thì không còn học nữa, gọi là Vô học.
     Trên đây là nói về nhân duyên, hàng thượng căn, hạ căn thọ ký, tiếp theo là nói công đức pháp sư, phẩm Pháp Sư.
 
*
*      *

* Trang 412 *
device

 
Lược Giảng Kinh Pháp Hoa