LOGO VNBET
2
NGƯỜI CON DÂU KÍNH PHẬT
 
   Lúc ấy, Phật ở gần thành Tỳ-xá-ly (1) với chư tỳ-kheo, trong vườn hoa gần bờ sông Nhĩ-hầu, nơi giảng đường được xây cất có nhiều tầng. Khi ấy, Phật đắp y mang bát, cùng với chư tỳ-kheo vào thành mà hóa trai (2), đến nhà một vị trưởng giả tên là Sư Tử (3).
    Vị trưởng giả này có người con dâu tên là Danh Xưng (4). Cô này nhìn thấy dung nhan của Phật oai nghiêm đẹp đẽ, đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, hào quang rạng chiếu rực rỡ quanh thân, liền lấy làm vui vẻ, hân hoan vô cùng.
    Cô hỏi người cha chồng rằng: “Thưa cha! Có cách nào được dung mạo tốt đẹp, trang nghiêm như Phật chăng?”
    Ông trưởng giả đáp rằng: “Nếu con có thể tu tập đầy đủ công đức, phát tâm vô thượng Bồ-đề, thì cũng sẽ
_________
1 Tỳ-xá-ly (Vaicāli), Hán dịch là Quảng Nghiêm, là một thành lớn trong xứ Ấn Độ thời ấy.
2 Hóa trai : tức là khất thực, mang bình bát đi đến từng nhà để tạo điều kiện cho bá tánh cúng dường thức ăn.
3 Tiếng Phạn là simha
4 Phiên âm tiếng Phạn là Gia-xô-ma-tý (Yacomati) : nghĩa là có danh vọng, Hán dịch là Danh Xưng.

* Trang 15 *
device

được thân tướng, dung mạo trang nghiêm đẹp đẽ như đức Thế Tôn vậy.”
    Người con dâu nghe rồi liền xin cha một số tiền lớn để thiết hội thỉnh Phật cúng dường. Cô cúng dường Phật xong, lại dùng các thứ hoa quý đẹp trang nghiêm mà tung lên không trung để cúng dường, xưng tán Phật. Những hoa ấy từ trên không trung rơi xuống liền tự kết thành một tán hoa rất lớn mà che trên đỉnh đầu của Phật, tùy khi Phật đi đứng, đều bay theo mà che phía trên Phật.
   Cô Danh Xưng nhìn thấy phép mầu nhiệm ấy, lòng vui mừng không tả xiết, liền sụp xuống chí thành lễ Phật, phát lời đại nguyện rằng: “Nhờ công đức cúng dường hôm nay, trong đời vị lai tôi nguyện sẽ có thể vì những chúng sanh mù lòa mà cứu giúp cho được sáng mắt, vì những chúng sanh chẳng quy y Phật mà độ cho quy y; [tôi sẽ làm cho] những chúng sanh không người cứu hộ sẽ được cứu hộ, những chúng sanh không được an ổn sẽ được an ổn, những chúng sanh chưa nhập Niết-bàn sẽ được nhập Niết-bàn.”
    Khi ấy, Phật quán sát thấy cô phát lời nguyện lớn như vậy rồi liền mỉm cười, từ nơi trán, giữa hai lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc chiếu khắp thế giới, hóa hiện đủ các màu sắc, bay quanh

* Trang 16 *
device

Phật ba vòng rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào.
   Khi ấy, A-nan bạch Phật rằng: “Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho được biết.”
   Phật bảo A-nan: “Ông có nhìn thấy cô gái tên Danh Xưng đây cúng dường ta chăng?” A-nan thưa: “Bạch Thế Tôn, con đã thấy.”
   Phật dạy: “Nay cô gái này đã phát tâm Bồ-đề rộng lớn, nên trải qua ba a-tăng-kỳ kiếp nữa sẽ tu tập đủ các hạnh Bồ-tát, đầy đủ tâm đại bi, sáu phép ba-la-mật, sau cùng thành Phật hiệu là Bảo Ý (1), hóa độ chúng sanh nhiều vô số. Vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười.”
    Khi nghe Phật thuyết nhân duyên thành Phật về sau của cô Danh Xưng, trong đại chúng có người được đắc quả Tu-đà-hoàn, có người đắc quả Tư-đà-hàm, có người đắc quả A-na-hàm, có người đắc quả A-La-hán. Lại có người phát tâm tu tập thành Bích-chi Phật, lại có người phát tâm vô thượng Bồ-đề.
 Các vị tỳ-kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong thảy đều vui mừng tin nhận.
_________
1 Tiếng Phạn là Ratnamati, phiên âm là Lặc-na Ma-đề, Hán dịch là Bảo ý.

* Trang 17 *
device

 
Một Trăm Truyện Tích Nhân Duyên Phật Giáo