LOGO VNBET
5
NGƯỜI THỢ DỆT
 
    Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc. Trong thành có một người thợ dệt tên Tu-ma (1), rất nghèo túng, chỉ chuyên dệt thuê cho người khác lấy tiền công.
    Người ấy làm bữa nào ăn bữa nấy, chẳng dành dụm được gì, bèn tự nghĩ rằng: “Ngày trước chắc ta không làm việc bố thí, nên nay mới bần cùng, khốn khó thế này! Nếu giờ đây cũng không biết bố thí, làm việc lành tạo phước về sau, chắc rồi cũng không khỏi sự nghèo khổ bần cùng mãi mãi. Nay có đức Thế Tôn tại thế, ta nên cố gắng cúng dường cho ngài ít nhiều để tạo chút phước đức về sau.”
Nghĩ như vậy rồi, một hôm nhân dệt vải cho ông trưởng giả kia, được một mảnh vải thừa. Trên đường mang về nhà thì gặp Phật với chư tỳ-kheo đang đi khất thực trong thành, ông liền đến trước Phật lễ bái, phát tâm cúng dường mảnh vải ấy.
     Phật thấy người thợ dệt nghèo ấy phát tâm cúng dường một mảnh vải, thì liền đưa chỗ rách trên tấm y của ngài ra. Khi ấy, do thần lực của Phật, tấm vải
_________
1 Tiếng Phạn là Soma, nghĩa là mặt trăng.

* Trang 26 *
device

bỗng nhiên bay đến đắp vào chỗ rách, làm cho tấm y lành lặn như mới.
   Người thợ dệt thấy Phật hiện phép thần biến nhiệm mầu như vậy thì sanh lòng kính ngưỡng, tin sâu tam bảo. Ông liền chí thành lễ Phật rồi đọc một bài kệ để bày tỏ tâm nguyện lớn lao của mình. Kệ rằng:
 Của cúng dường tuy ít,
 Gieo vào ruộng phước lớn.
 Nay cúng dường Thế Tôn,
 Nguyện sau này thành Phật.
 Độ hết thảy chúng sanh,
 Số lượng nhiều vô kể.
 Thế Tôn oai đức lớn,
 Xin chứng tri việc này.
   Khi ấy, Phật liền đọc kệ đáp lại rằng:
Ông nay cúng dường ta,
Lòng thành kính bố thí,
Ngày sau sẽ thành Phật,
Danh hiệu là Thập Diên,
Mười phương đều nghe biết,
Độ vô số chúng sanh.
   Người thợ dệt phát nguyện rồi, đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán, giữa hai lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc, bay quanh Phật ba vòng rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào.

* Trang 27 *
device

 
Một Trăm Truyện Tích Nhân Duyên Phật Giáo