LOGO VNBET
thân chim két, lại nhờ phước lành gì mà nay nghe pháp được đắc quả?”
     Phật bảo chư tỳ-kheo: “Các ông hãy chú tâm lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng nói. Vào giữa Hiền kiếp này, xứ Ba-la-nại có một vị Phật ra đời hiệu là Ca-diếp. Trong pháp hội của ngài có một vị trưởng giả thọ trì năm giới (1). Người ấy có lần phạm vào một giới, nên về sau phải sinh làm thân chim két. Nhờ bốn giới kia được trọn vẹn, nên lại được gặp Phật, nghe pháp chứng quả.”
     Phật bảo chư tỳ-kheo: “Người cư sĩ trưởng giả ngày ấy, chính là thân vua két, nay được sinh lên cõi trời đó.”
     Các vị tỳ-kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong thảy đều vui mừng tin nhận.
57
SỨ GIẢ ĐI THỈNH PHẬT
 
    Lúc ấy, Đức Phật đang ở gần thành Vương-xá, trong tinh xá Trúc Lâm. Mùa an cư vừa mãn, Phật cùng chư tỳ-kheo ra khỏi thành đi giáo hóa ở những vùng xa xôi.
    Bấy giờ, ông trưởng giả Tu-đạt tâu lên vua Ba-tư-nặc rằng: “Chúng ta đã lâu không được gặp Phật.
_________
1 Năm giới của người cư sỉ tại gia là : không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu.

* Trang 206 *
device

    Xin đại vương cho sứ giả sang thành Vương-xá thỉnh Phật về đây để chúng ta cùng lễ bái cúng dường.”
    Vua Ba-tư-nặc nghe lời tâu hợp ý, liền sai sứ giả sang thành Vương-xá vấn an Phật, bày tỏ lòng vua với bá tánh đều mong nhớ, nguyện được thấy Phật trở lại thành Xá-vệ mà lễ bái cúng dường.
     Sứ giả đến nơi trình tâm nguyện của vua Ba-tư-nặc lên với Phật, Phật liền nhận lời.
     Sứ giả quay về tâu lên vua Ba-tư-nặc là Phật đã nhận lời. Vua rất vui mừng, liền truyền đưa xe theo sứ giả ấy sang thành Vương-xá mà đón Phật. Sứ giả đến nơi thưa thỉnh rằng: “Đại vương lòng thành truyền cho xe đến đón, xin đức Thế Tôn từ bi thương xót, cho sứ giả này được dùng xe đưa ngài về thành Xá-vệ.”
 Phật nói rằng: “Ta có đủ sáu phép thần thông,(1)
_________
1 Sáu phép thần thông tự tại của một vị Phật là :
                1 Thần cảnh thông , cũng còn gọi là Thân Thông (tiếng hoa) , Thân như ý thông (tiếng hoa) , Thần túc thông (tiếng hoa).
                2 Thiên nhãn thông  : có thể nhìn thấy toàn bộ tiến trình lưu chuyển của chúng sinh qua 6 cõi luân hồi.
                3 Thiên nhĩ thông: có thể nghe được toàn thể những tiếng khổ vui mà chúng sinh trải qua trong 6 cõi luân hồi.
                4 Tha tâm thông  : năng lực nhận biết tâm niệm của chúng sinh trong 6 cõi luân hồi.
                5 Túc mệnh thông  : còn gọi là Túc trú thông  : năng lực nhận biết mọi việc xảy ra trong vô lượng kiếp trước mà chúng sinh đã trải qua, cũng như biết được toàn bộ thọ mệnh của chúng sinh trong 6 cõi luân hồi.

* Trang 207 *
device

 bảy phép giác chi,(1) tám phần thánh đạo,(2) năm loại xe pháp.(3) Phép thần của ta như vậy, sao phải cần dùng đến xe của vua?”
       Vị sứ giả ấy ba lần cầu thỉnh, xin Phật lên xe để mình đưa đi, không cần dùng đến các phép thần túc.
       Khi ấy, Phật cảm lòng thành của sứ giả, liền chịu lên xe để người đưa đi. Khi lên xe rồi, Phật dùng thần thông khiến cho cả người và xe đều vượt lên hư không mà đi, trong phút chốc đến thành Xá-vệ, chỗ vua Ba-tư-nặc đang vọng thỉnh.
      Trong đêm hôm đó, vị sứ giả thỉnh Phật ấy mạng chung, sinh lên cõi trời Đao-lỵ, tự suy nghĩ rằng: “Không biết trước đây ta tạo phước đức gì được sinh lên cõi trời này?” Liền tự quán sát, nhớ lại tiền thân là sứ giả của vua Ba-tư-nặc, nhờ hết lòng thỉnh Phật
_________
                6 Lậu tận thông : năng lực chuyển hóa toàn bộ phiền não trong ba cõi, thế nên không còn là đối tượng của sinh diệt trong ba cõi nữa.
1 Bảy giác chi, còn gọi là bảy phần giác. Đó là : 1.Trạch pháp 2. Tinh tấn  3 hỷ  4. khinh an  5. Niệm  6. Định  7. Xả  .
2 Hay còn gọi là Bát chánh đạo. Đó là : Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.
3 Ngũ điền hay ngũ thừa, là năm pháp giáo hóa của Phật, được ví như năm loại xe đưa người đến giải thoát. Đó là : 1. Nhân thừa : thọ giữ năm giới cấm, được sinh làm thân người. 2. Thiên thừa : làm mười điều lành, được sinh lên cõi trời. 3 Thanh văn thừa : học và hành pháp Tứ diệu đế, chứng đắc bốn thánh quả, từ Tu-đà-hoàn cho đến A-la-hán. 4 Duyên giác thừa : học và hành pháp Thập nhị nhân duyên, chứng đắc quả Bích-chi Phật. 5. Bồ tát thừa : học và hành sáu pháp Ba-la-mật, chứng đắc quả Phật .

* Trang 208 *
device

mà được phước sinh lên cõi trời, liền hiện xuống thành Xá-vệ muốn báo ơn Phật.
      Khi ấy, vị thiên tử này hiện thân trang nghiêm đẹp đẽ, mang theo những hương hoa, trân bảo từ cõi trời, đến lễ bái cúng dường Phật. Lễ bái cúng dường xong, liền ngồi sang một bên nghe pháp. Phật thuyết pháp Tứ diệu đế cho nghe rồi, tâm ý liền khai mở, đắc quả Tu-đà-hoàn, liền lễ Phật rồi quay về cõi trời.
      Sáng hôm sau, chư tỳ-kheo thưa hỏi Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Đêm qua có hào quang chiếu sáng ở nơi tinh xá, chẳng hay đó là các vị Thích phạm, tứ thiên vương, hay hai mươi tám bộ quỷ thần đến nghe pháp?”
     Phật nói: “Chẳng phải Thích phạm, thiên thần, tứ thiên vương đến nghe pháp. Ấy là vị sứ giả của vua Ba-tư-nặc hôm trước mang xe đến thỉnh ta. Nhờ thiện tâm ấy, nay được sinh lên cõi trời, nên đến cúng dường ta. Do đó mà có ánh hào quang ấy.”
      Các vị tỳ-kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong thảy đều vui mừng tin nhận.

* Trang 209 *
device

 
Một Trăm Truyện Tích Nhân Duyên Phật Giáo