LOGO VNBET
MỤC LỤC

 
Lời nói đầu: ................................................................................................. 5
I. Bồ Tát được thọ ký:
1. Thỉnh Phật từ phương xa:........................................................................ 9
2. Người con dâu kính Phật:........................................................................ 15
3. Đứa con lười biếng:.................................................................................. 18
4. Người khách thương:................................................................................ 22
5. Người thợ dệt:.......................................................................................... 26
6. Người bệnh nặng:..................................................................................... 28
7. Một cành hoa:.......................................................................................... 32
8. Một hội thề:............................................................................................. 35
9. Phật độ hai vua xuất gia:......................................................................... 39
10. Trưởng giả làm vua bảy ngày:............................................................... 42
II. Cúng dường được thọ báo
11. Những người thuyền chài:...................................................................... 48
12. Vua Quán Đảnh thỉnh Phật:.................................................................. 51
13. Vua Pháp Hộ tắm Phật:......................................................................... 54
14. Phật trừ dịch dịch bệnh:......................................................................... 58
15. Thiên đế cúng Phật:............................................................................... 61
16. Phật hóa hình Đế-thích:......................................................................... 66
17. Cúng dường âm nhạc:............................................................................ 69
18. Người tử tội cầu xuất gia:....................................................................... 74
19. Vua Tần-bà-sa-la thỉnh Phật:................................................................. 77
20. Đế-thích hiện thần biến:......................................................................... 80

* Trang 364 *
device

III. Thọ ký thành Phật Bích-chi
21. Vương tử sanh từ hoa sen:..................................................................... 84
22. Em bé cúng hoa:.................................................................................... 90
23. Cúng dường trân bảo:............................................................................ 91
24. Chú nguyện cứu được người:.................................................................. 94
25. Trưởng giả cúng Phật:............................................................................ 96
26. Qua sông độ người: ............................................................................... 99
27. Người hầu gái cúng Phật:....................................................................... 102
28. Người nghèo cúng Phật:......................................................................... 104
29. Trưởng giả cúng dường âm nhạc:........................................................... 106
30. Nhận lãnh Tam quy:.............................................................................. 109
IV. Bồ Tát nhập thế:
31. Vua Liên Hoa nguyện hóa làm cá:......................................................... 112
32. Vua Phạm-dự bố thí:.............................................................................. 117
33. Vua Thi-tỳ khoét mắt bố thí:................................................................. 121
34. Vua Thiện Diện xả thân cầu pháp:........................................................ 125
35. Thái tử cầu pháp:................................................................................... 129
36. Người cản đường Phật:........................................................................... 135
37. Phật độ Tu-bạt-đà:................................................................................. 138
38. Thỏ thiêu thân cúng dường:................................................................... 142
39. Người mẹ giết con:................................................................................. 144
40. Tên cướp Lâu-đà:................................................................................... 147
V. Làm ác đọa ngạ quỷ
41. Phú-na-kỳ đọa ngạ quỷ:......................................................................... 149
42. Tham lam đọa ngạ quỷ:......................................................................... 152
43. Loài quỷ khát nước:............................................................................... 154
44. Phân dơ trong bát:................................................................................. 156
45. Năm trăm ngạ quỉ:................................................................................. 159
46. Bà mẹ bỏn sẻn:...................................................................................... 163
47. Ngạ quỷ mù:.......................................................................................... 168
48. Xuất gia chẳng bỏ lòng tham:................................................................ 170
49. Ngạ quỷ ăn thịt con:.............................................................................. 174
50. Người xấu như quỷ:............................................................................... 176

* Trang 365 *
device

VI. Chư thiên cúng dường
51. Hóa thân làm rắn độc:........................................................................... 183
52. Cậu bé được sinh lên cõi trời: ................................................................ 187
53. Hái hoa cúng Phật:................................................................................. 192
54. Liều mình quét tháp Phật:...................................................................... 195
55. Cô gái nghèo cúng Phật:........................................................................ 199
56. Chim két thỉnh Phật:.............................................................................. 203
57. Sứ giả thỉnh Phật:.................................................................................. 206
58. Phật độ trâu nước hung dữ:.................................................................... 210
59. Đôi bạn đồng tu:.................................................................................... 215
60. Thiên nga nghe pháp:............................................................................ 222
VII. Chư Phật ra đời
61. Thân hiện sắc vàng:............................................................................... 225
62. Mùi thơm nơi thân:................................................................................ 228
63. Tự có oai đức:........................................................................................ 231
64. Sức mạnh tự nhiên:................................................................................ 233
65. Được người yêu mến:............................................................................. 235
66. Long quý che trên đầu:.......................................................................... 238
67. Tiếng nói êm diu:................................................................................... 240
68. Một bọc trăm con:................................................................................. 242
69.Hạt châu trên đỉnh đầu:.......................................................................... 245
70. Trang nghiêm tháp Phật:....................................................................... 248
VIII. Các vị tỳ-kheo ni
71. Ánh sáng khi ra đời:.............................................................................. 251
72. Người luôn no đủ:.................................................................................. 253
73. Áo trắng tự nhiên sinh:.......................................................................... 257
74. Có tài hùng biện:.................................................................................... 259
75. Vũ nữ sinh xuất gia:............................................................................... 261
76. Sinh ra có áo cà-sa:................................................................................ 265
77. Vòng ngọc quanh trán:.......................................................................... 268
78. Hai vua giảng hòa:................................................................................. 271
79. Công chúa xấu xí:.................................................................................. 275

* Trang 366 *
device

IX. Các vị Thanh văn
80. Tên trộm xuất gia:................................................................................. 282
81. Những người đi biển:.............................................................................. 287
82. Áo hoa chen thân:.................................................................................. 291
83. Bàn tay vàng:......................................................................................... 293
84. Tỳ-kheo Tam Tạng:............................................................................... 296
85. Da-xoa-mật-đa:...................................................................................... 299
86. Vị Tỳ-kheo hóa sanh:............................................................................ 303
87. Chúng bảo trang nghiêm:....................................................................... 306
88. Ông vua hiếu chiến:............................................................................... 309
89. Ông hoàng xuất gia:............................................................................... 315
90. Thái tử xuất gia:..................................................................................... 319
X. Các nhân duyên khác
91. Phật độ người hung ác:.......................................................................... 323
92. Mang thai sáu mươi năm:...................................................................... 327
93. Người không có tay:............................................................................... 330
94. Đói khổ suốt đời:................................................................................... 333
95. Sanh tử khổ thay!.................................................................................. 338
96. Thân thể đầy ung nhọt:.......................................................................... 341
97. Người xấu xí:......................................................................................... 344
98. Người không thể chết:............................................................................ 348
99. Hai cậu cháu:......................................................................................... 354
100. Đẹp hơn con vua:................................................................................. 361

* Trang 367 *
device

 
Một Trăm Truyện Tích Nhân Duyên Phật Giáo