LOGO VNBET
 
NGHI THỨC TỤNG NIỆM

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

NGHI THỨC
TỤNG NIỆMBiên soạn: Hòa thượng Thích Trí Quảng

* Trang 3 *
device


Mục lục

Bổn môn Pháp Hoa kinh                                                             5
Nghi thức Hồng Danh sám hối                                                   53
Kinh Dược Sư                                                                             77
Nghi thức Cầu an                                                                       103
Nghi thức Cầu siêu                                                                    131
Nghi thức Vu lan – Báo hiếu                                                     153
Kinh Bát Đại Nhân Giác                                                           173
Phụ lục                                                                                       193


 

* Trang 4 *
device

 
Nghi Thức Tụng Niệm