LOGO VNBET
NGHI THỨC
VU LAN
BÁO HIẾU

* Trang 153 *
device

* Trang 154 *
device

NGUYỆN HƯƠNG
 
Đốt nén tâm hương trước Phật đài,
Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai.
Cầu xin nhân loại lên bờ giác,
Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.
 
Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà,
Lòng thành gởi tận chốn bao la.
Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ,
Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà.
 
Đốt nén tâm hương ở Ta bà,
Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca.
Cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất,
Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa.
NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

* Trang 155 *
device

TÁN PHẬT
Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn,
Thân của Ngài vô tận phước lành.
Từ bi cứu khổ độ sanh,
Chúng con đảnh lễ chí thành quy y.
 
LỄ PHẬT
* Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy).
* Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (1 lạy).
* Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (1 lạy).

* Trang 156 *
device

TÁN DƯƠNG CHI
Cành dương nước pháp rưới ba ngàn
Quan Âm cam lộ cứu trần gian
Trời người trong sạch vào pháp giới
Lửa đỏ làm nên đóa sen vàng.
NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)
 
 
NAM MÔ ĐẠI BI
HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

(3 lần)
Đà la ni của tâm đại bi vô ngại:
Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Nguyện theo Bồ tát Quan Âm, vì Ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi. Con xin quy y với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Vì Ngài có đủ thần lực nên gọi là Đấng toàn năng.
Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thù thắng, vì nó làm cho ác ma không thể tới gần; thật là linh nghiệm vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi.

* Trang 157 *
device

Hãy tụng Thần chú như sau: Cúi xin Đấng sáng chói, Đấng có trí tuệ sáng chói, Đấng siêu thoát thế gian, Bậc sư tử vương, Bậc Bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm.
Đấng tối thắng, hỡi Đấng tối thắng! Xin Ngài làm cho thần chú linh nghiệm.
Đấng đại tự tại! Xin Ngài phát huy sức mạnh thần thông tự tại. Xin Ngài phát huy sức mạnh đại tự tại.
Đấng không ô nhiễm, Đấng xa rời trần cấu, Đấng có thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.
Đấng tự tại trong đời! Xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngu si tham ái, trừ sạch phiền não nhiễm ô.
Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuất hiện, tiến lên, hãy tiến lên.
Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm cho chúng sanh giác ngộ.
Đấng có đầy đủ lòng từ! Chúng con muốn được thấy Ngài, lạy Ngài. Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, mọi điều mong ước đều được

* Trang 158 *
device

thành tựu.
Bậc thành tựu đệ nhất! Xin ban cho con thiền định an vui, sức mạnh vô cùng.
Đấng thành tựu vĩ đại! Người mặc giáp đen, mình choàng da hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháp loa giác ngộ mọi người, tay cầm tích trượng chiến đấu và cũng chiến thắng, bên tả thì có mãnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui, hạnh phúc.
Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Con xin quy y Bồ tát Quan Âm, tất cả ước mơ đều được thành tựu.
Thật linh nghiệm, thần chú thật linh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thật là linh nghiệm.
NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
(3 lần)

* Trang 159 *
device

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ
Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phật nói pháp thanh tịnh vi diệu.
Này Hư không! Hãy uống cạn tất cả họa tai, hãy làm sạch tất cả họa tai.
Này Sức nóng! Hãy phát hỏa, phát hỏa thiêu đốt tất cả họa tai, đốt sạch tai họa.
Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuất hiện để tiêu trừ họa tai đen tối, làm cho bầu trời trong sáng, an lành, thật an lành.
NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT
(3 lần)
 

 
TÁN HƯƠNG
Lò hương vừa bén gỗ chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt khắp trần gian
Ba ngàn thế giới đều thanh tịnh
Mười phương chư Phật hiện thân vàng
NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT
(3 lần)

* Trang 160 *
device

KHAI KINH
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)
Phật pháp cao siêu rất thẳm sâu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát
(3 lần)

* Trang 161 *
device

* Trang 162 *
device

PHẬT THUYẾT KINH
VU LAN BỒN
Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp
Đức A Nan ghi tạc như vầy
Ơn Cha nghĩa Mẹ công Thầy
Làm người phải nhớ điều này chớ quên:
Một thuở nọ Thế Tôn an trụ
Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung
Mục Liên mới đặng Lục thông
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân
Công dưỡng dục thâm ân dốc trả
Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền
Làm con hiếu hạnh vi tiên
Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm

* Trang 163 *
device

Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ
Không uống ăn tiều tụy hình hài
Mục Liên thấy vậy bi ai
Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm
Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu
Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu
Thấy cơm, mẹ rất lo âu
Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn
Lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt
Sợ chúng ma cướp giựt của bà
Cơm chưa đưa đến miệng đà
Hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu.
Thấy như vậy âu sầu thê thảm
Mục Kiền Liên bi cảm xót thương
Mau mau về đến giảng đường
Bạch cùng Sư Phụ tầm phương giải nàn
Phật mới bảo rõ ràng căn cội:
Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu
Dầu ông thần lực nhiệm mầu
Một mình không thể ai cầu đặng đâu
Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn
Tiếng vang đồn thấu đến Cửu Thiên
Cùng là các Bậc thần kỳ

* Trang 164 *
device

Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên Vương
Cộng ba cõi sáu phương tu tập
Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi
Muốn cho cứu đặng mạng người
Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng
Pháp cứu tế Ta toan giảng nói
Cho mọi người thoát khỏi ách nàn
Bèn kêu Mục thị đến gần
Truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi
Rằm tháng Bảy là ngày Tự tứ
Mười phương Tăng đều dự lễ này
Phải toan sắm sửa chớ chầy
Thức ăn trăm món, trái cây năm màu
Lại phải sắm giường nằm nệm lót
Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang, dầu
Món ăn tinh sạch báu mầu
Ðựng trong bình bát vọng cầu kính dâng
Chư Ðại đức mười phương thọ thực
Trong bảy đời sẽ được siêu thăng
Lại thêm chamẹ hiện tiền
Ðặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn
Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ
Dầu ở đâu cũng tựu hội về

* Trang 165 *
device

Như người thiền định sơn khê
Tránh điều phiền não chăm về Thiền na.
Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả
Công tu hành nguyện thỏa vô sanh
Hoặc người thọ hạ kinh hành
Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.
Hoặc người đặng Lục thông tấn phát
Và những hàng Duyên giác, Thanh Văn
Hoặc chư Bồ tát mười phương
Hiện hình làm sãi ở gần chúng sanh
Ðều trì giới rất thanh rất tịnh
Ðạo đức dày chánh định chơn tâm
Tất cả các bậc Thánh, phàm
Ðồng lòng thọ lãnh bát cơm Lục hòa
Người nào có sắm ra vật thực
Đặng cúng dường Tự tứ, Tăng thời
Hiện tiền phụ mẫu của người
Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn
Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi
Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên
Như còn cha mẹ hiện tiền
Nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường
Như cha mẹ bảy đời quá vãng

* Trang 166 *
device

Sẽ hóa sanh về cõi Thiên cung
Người thời tuấn tú hình dung
Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân
Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng
Phải tuân theo thể thức sau này:
Trước khi thọ thực đàn chay
Phải cầu chú nguyện cho người tín gia
Cầu thất thế mẹ cha thí chủ
Ðịnh tâm thần quán đủ đừng quên
Cho xong ý định hành thiền
Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng
Khi thọ dụng nên an vật thực
Trước Phật đài hoặc tự tháp trung
Chư Tăng chú nguyện viên dung
Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa
Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt
Mục Liên cùng Bồ tát, chư Tăng
Ðồng nhau tỏ dạ vui mừng
Mục Liên cũng hết khóc thương rầu buồn
Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy
Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan.
Mục Liên bạch với Phật rằng
Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn

* Trang 167 *
device

Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo
Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra
Như sau đệ tử xuất gia
Vu Lan Bồn pháp dùng mà độ sanh
Ðộ cha mẹ còn đương tại thế
Hoặc bảy đời có thể đặng không?
Phật rằng: Lời hỏi rất thông
Ta vừa muốn nói con vùng hỏi theo
Thiện nam tử, Tỳ kheo nam nữ
Cùng Quốc vương, thái tử, đại thần
Tam công, tể tướng, bá quan
Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần
Như chí muốn đền ơn cha mẹ
Hiện tại cùng thất thế tình thâm
Ðến Rằm tháng Bảy mỗi năm
Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về
Chính ngày ấy Phật Ðà hoan hỷ
Phải sắm sanh bá vị cơm canh
Ðựng trong bình bát tinh anh
Chờ giờ Tự tứ chúng Tăng cúng dường
Ðặng cầu nguyện song đường trường thọ
Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi
Cùng cầu thất thế đồng thì

* Trang 168 *
device

Lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhơn, Thiên
Ðặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp
Lại xa lìa nạn khổ cực thân
Môn sanh Phật tử ân cần
Hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên
Thường cầu nguyện thung huyên an hảo
Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh
Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm
Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền
Lễ cứu tế chí thành sắp đặt
Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng
Ấy là báo đáp thù ân
Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu
Ðệ tử Phật lo âu gìn giữ
Mới phải là Thích tử Thiền môn.
Vừa nghe dứt pháp Lan Bồn
Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan
Mục Liên với bốn ban Phật tử
Nguyện một lòng tín sự phụng hành.
Trước là trả nghĩa sanh thành
Sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài.
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT(3 lần)

* Trang 169 *
device

SÁM VU LAN
Đệ tử hôm nay, gặp ngày Tự tứ, những bậc Đại sứ, của Đức Như Lai, nguyện cứu muôn loài, hiện vào Lục đạo, phá tan phiền não, dẹp bỏ vô minh, giảng pháp thuyết kinh, trợ khai Phật huệ. Trí sâu như bể, đức sánh trời cao, sanh ở trần lao, lòng không nhiễm trước. Sống trong ngũ trược, chẳng khác Niết Bàn, như cánh sen vàng, không còn sợ lửa; chúng con nương tựa, cảm thấy an lòng. Chư Phật đạo đồng, ngày nay mới rõ, không còn sợ khó, quyết chí tu hành, cùng với chúng sanh, đồng thành Chánh giác. Mở cửa Cực Lạc, tại chốn Ta bà, độ chúng hằng sa, đền ơn Đức Phật. Nương trí chân thật, khai phương tiện môn, tận dụng Lục thông, cần hành Lục độ, chúng sanh hết khổ, con mới yên lòng, thế giới đại đồng, nguyện con viên mãn. Hết lòng tán thán, công đức các Ngài, mười phương Như Lai, cùng Tăng giải thoát, xin trên thấu đạt, tấc dạ chí thành, con với chúng sanh, đồng thành Phật đạo.
 

* Trang 170 *
device

PHỤC NGUYỆN
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính nguyện: Hội Vu Lan thù thắng, pháp Phật khó nghĩ bàn, Mục Liên cứu mẫu thân, nhờ chúng Tăng cầu nguyện.
Hôm nay trước Phật điện, chúng hội thật trang nghiêm, dâng ngũ phần tâm hương, xin hết lòng cầu nguyện: Hương linh (Họ & tên, pháp danh) và thất Tổ cửu huyền, nghiệp chướng tiền khiên, oan gia trái chủ, gồm đủ oán thân.
Mong nhờ Địa Tạng Bồ tát năng nhân, Phật A Di Dà tiếp độ, rời biển trần khổ, vào chốn Liên Trì, mượn nước đại bi, tầy trừ nghiệp chướng, đời đời sung sướng, nhờ có Diệu Pháp Liên Hoa, kiếp kiếp nhẫn nhục nhu hòa siêng tu Bồ tát đạo.
Bốn ân tổng báo, ba cõi đều nhờ, khắp cả muôn nơi, đồng thành Tịnh độ.
Nam mô A Di Đà Phật
(đồng niệm)

* Trang 171 *
device

TAM QUY
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
Tự quy Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)

* Trang 172 *
device

 
Nghi Thức Tụng Niệm