LOGO VNBET
PHỤ LỤC

* Trang 193 *
device

* Trang 194 *
device

KỆ DÂNG Y
 Con nay thành kính cúi đầu
Nguyện dâng Pháp phục thỉnh cầu chứng minh
Thọ trì đọc tụng chơn kinh
Tứ sanh Lục đạo siêu sanh giác đài.
Ba đời chư Phật Như Lai
Cũng nhờ Pháp phục hiện nay thân vàng
Tam thừa Tứ quả chơn Tăng
Cà sa bình bát hiện thân độ đời.
A Nan, Ca Diếp truyền thừa
Thần Quang Lục Tổ là người thọ y
Văn Lang từ thuở sơ khai
Cương Lương Tăng hội truyền ngay y vàng
Con nay mắt thấy rõ ràng
Việt Nam Giáo hội ngàn ngàn Tăng Ni
Trải qua những cuộc thạnh suy
Nhờ có y bát, đạo này bền lâu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

* Trang 195 *
device

KÊ KHAI CHUÔNG
Hồng chung vang vọng tiếng ban đầu (1)
Địa ngục A tỳ thăm thẳm sâu (1)
Thiên đường Hữu Đảnh ngân vang khắp (1)
Trước Phật mười phương con cúi đầu (-)
Cha mẹ sanh thành, thầy bạn tốt (1)
Quốc dân thủy thổ dám quên đâu (1)
Thú cầm thoát khỏi tay săn bắn (1)
Địa Tạng, Quan Âm con nguyện cầu (-)
Ân oán nhiều đời tợ biển sâu (1)
Lẽ đạo huyền vi rất nhiệm mầu (1)
Tẩy sạch lòng trần lên giải thoát (1)
Nghe chuông nhớ Phật hết ưu sầu (-)
Nam mô Định Tâm Vương Bồ tát Ma ha Tát. (3 lần)
Án dà ra đế da ta bà ha. (3 lần)
KỆ THU CHUÔNG
Chuông chùa vang vọng khắp muôn nơi (1)
Cảnh tỉnh trần ai giấc mông đời (1)
Sức kiệt hơi tàn buông tất cả (1)
Nhớ câu niệm Phật thoát luân hồi (-)

* Trang 196 *
device

Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
Bị chú:
(1): 1 tiếng chuông
(-): 1 hồi chuông
NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG
Cúng dường thanh tịnh Pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật
Viên mãn Báo thân Lô Xá Na Phật
Thiên bá ức Hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật
Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật
Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật
Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật
Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát
Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát
Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát
Chư tôn Bồ Tát Ma ha tát
Ma ha Bát Nhã Ba la mật
Tam đức Lục vị, cúng Phật và Tăng, tất cả hữu tình, xin cùng thọ dụng
Trong khi ăn cơm, cầu cho chúng sanh, hưởng được Thiền vị, cùng pháp vi diệu.

* Trang 197 *
device

(chủ lễ đọc)
Phật dạy Tỳ kheo nên quán tưởng thức ăn này từ đâu mà có, đức hạnh của mình toàn hay khuyết, ngăn ngừa tâm muốn ăn nhiều, xem thức ăn như lượng dược và nguyện nếu không thành đạo nghiệp quyết định không thọ thức ăn này. Xin mời đại chúng nhứt tâm niệm Phật và bắt đầu thọ thực.
Nam mô A Di Đà Phật
KIẾT TRAI
 
Nam mô tát đa nẩm, tam miệu tam bồ đề, cầu chi nẩm, đát điệt tha. Án chiếc lệ, chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. (3 lần)
Nếu có người bố thí, sẽ được nhiều lợi ích
Ai vui mà bố thí đời sau được an lạc.
Sau khi ăn xong, cầu cho chúng sanh, tất cả việc làm, đều đúng Chánh pháp.

* Trang 198 *
device

PHỤC NGUYỆN
Sáu thời tịnh niệm trai phán đơn sơ
Thiểu dục tri cơ thân tâm thường tư tại
Ba cõi qua lại nhờ có đại bạch ngưu xa
Lên xuống chín tầng trời đều nương kinh Diệu Pháp
Trời người an lạc, ngạ quỷ không còn
Tất cả chúng con đồng về Tịnh độ.
Nam mô A Di ĐÀ Phật . ( đồng niệm)
KỆ TẮM PHẬT
Con nay tắm gội Đức Như Lai
Trí huệ quang minh tọc Bảo đài
Ngũ trược chúng sanh đều rửa sạch
Không còn sanh tử ở trần ai.
Phật cũng không sanh Ca Tỳ La
Cũng không nhập diệt Câu Thy Na
Không sanh không diệt là chơn Phật
Xứng danh Giáo chủ cõi Ta bà.
Hôm nay mũng Tám tháng Vê-sa
Xuất hiện trên đời Sĩ Đạt Ta
Chín rồng phun nước từ thiên ngoại
Bảy bước chân đi bảy đóa hoa.
Án mâu ni mâu ni tam mâu ni tát phạ ha. (3 lần)

* Trang 199 *
device

 
Nghi Thức Tụng Niệm