LOGO VNBET

Những Bài Giảng Về Hoằng Pháp Và Trụ Trì

Lời Nói Đầu

Hoằng Pháp

Những Điều Tâm Đắc Về Hoằng Pháp

Kinh Nghiệm Hoằng Pháp

Hoằng Pháp Theo Nhân Duyên

Ý Nghĩa Thuyết Pháp

Giáo Dục Và Hoằng Pháp

An Lạc Hạnh

Những Kinh Nghiệm Giảng Dạy

Kinh Nghiệm Giảng Dạy Kinh Hoa Nghiêm

Một Số Đề Tài Gợi Ý Cho Những Bài Thuyết Giảng Của Tăng Ni Sinh Khóa Giảng Sư

Nỗ Lực Tự Học Để Kế Thừa Và Phát Huy Được Tinh Ba Của Thầy, Tổ

Một Số Phương Hướng Cho Ngành Hoằng Pháp

Vài Suy Nghĩ Về Hoằng Pháp Trong Thời Hiện Đại

Hoằng Pháp Trong Thế Kỷ 21

Nhà Hoằng Pháp Và Giáo Dục Tiêu Biểu Trong Thế Kỷ XX

Hoằng Pháp Ở Thế Kỷ 21( Thuyết giảng ngày 31-10-2005)

Hoằng Pháp Ở Thế Kỷ 21( Thuyết giảng ngày 20 - 24 tháng 6 năm 2007)

Hoằng Pháp Ở Thế Kỷ 21( kỷ Hoằng pháp 2007)

Hoằng Pháp

Điểm Chung Nhứt Của Phật Giáo Nam Truyền Và Bắc Truyền

Mô Hình Hoằng Pháp Tại Nước Nhà Trong Thời Đại Ngày Nay

Tư Cách Của Vị Trụ Trì

Vai Trò Của Trụ Trì Trong Giai Đoạn Hiện Tại

Ý Nghĩa Trụ Trì

Trụ Trì, Người Giữ Chùa

Làm Trụ Trì Ở Vùng Đất Mới

Kinh Nghiệm Làm Trụ Trì

Tam Pháp Ấn

Nét Đẹp Của Phật Giáo Nam Tông Khơ Me

Vai Trò Của Trụ Trì Trong Thời Hiện Đại

Điều Thiết Yếu Của Người Tu Sức Khỏe Tốt, Trí Sáng Suốt Và Trái Tim Nhân Ái

An Trụ Pháp Tịch Diệt

Hoằng Pháp Và Trụ Trì

Đạo Đức Hành Chánh

Ba Điểm Quan Trọng Đối Với Tân Kỳ Kheo

Ý Nghĩa Thọ Giới

Ý Nghĩa Thọ Giới

Phát Huy Sức Mạnh Của Tỳ Kheo Trẻ: Học, Tu Và Làm Việc

Truyền Trao Giới Pháp Và Lãnh Thọ Giới Pháp Đúng Như Pháp

Giới Tánh Tỳ Kheo

Mục Lục

Những Bài Giảng Về Hoằng Pháp Và Trụ Trì