LOGO VNBET

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni

1 Chương Pārājika - 1.1. Điều Pārājika Thứ Nhất

1.2. Điều Pārājika Thứ Nhì

1.3. Điều Pārājika Thứ Ba

1.4. Điều Pārājika Thứ Tư

2. Chương Saṅghādisesa Mười Bảy Điều - 2.1. Điều Saṅghādises Thứ Nhất

2.2. Điều Saṅghādisesa Thứ Nhì

2.3. Điều Saṅghādisesa Thứ Ba

2.4. Điều Saṅghādisesa Thứ Tư

2.5. Điều Saṅghādisesa Thứ Năm

2.6. Điều Saṅghādisesa Thứ Sáu

2.7. Điều Saṅghādisesa Thứ Bảy

2.8. Điều Saṅghādisesa Thứ Tám

2.9. Điều Saṅghādisesa Thứ Chín

2.10. Điều Saṅghādisesa Thứ Mười

Tóm Lược Các Điều Này

3. Các Điều Nissaggiya - 3.1. Điều Học Thứ Nhất

3.2. Điều Học Thứ Nhì

3.3. Điều Học Thứ Ba

3.4. Điều Học Thứ Tư

3.5. Điều Học Thứ Năm

3.6. Điều Học Thứ Sáu

3.7. Điều Học Thứ Bảy

3.8. Điều Học Thứ Tám

3.9. Điều Học Thứ Chín

3.11. Điều Học Thứ Mười Một

3.12. Điều Học Thứ Mười Hai

Tóm Lược Các Điều Này

4. Chương Pācittiya - 4.1. Phẩm Tỏi

4.2. Phẩm Bóng Tối

4.3. Phẩm Lõa Thể

4.4. Phẩm Nằm Chung

4.5. Phẩm Nhà Triển Lãm Tranh

4.6. Phẩm Tu Viện

4.7. Phẩm Sản Phụ

4.8. Phẩm Thiếu Nữ

4.9. Phẩm Dù Dép

5. Các Điều PāṬidesanīya - 5.1. Điều Học PāṬidesanīya Thứ Nhất

5.2 -8. Điều Học PāṬidesanīya Thứ Hai - Thứ Tám

6. Các Điều Sekhiya

7. Các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng

Phần Phụ Chú

Các Bản Dịch Của Tỳ Khưu Indacanda

Địa Chỉ Liên Hệ

Mục Lục

Lược Đồ Tam Tạng

Lời Giới Thiệu

Các Chữ Viết tắt

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni