LOGO VNBET

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Tập 2

6. Chương Pàcittiya - 6.1. Phẩm Nói Dối

6.1.2. Điều Học Về Nói Lời Mắng Nhiếc

6.1.3. Điều Học Về Nói Đâm Thọc

6.1.4. Điều Học Về Pháp Theo Từng Câu

6.1.5. Điều Học Về Nằm Chung Chỗ Ngụ

6.1.6. Điều Học Thứ Nhì Về Nằm Chung Chỗ Ngụ

6.1.7. Điều Học Về Thuyết Pháp

6.1.8. Điều Học Về Tuyên Bố Sự Thực Chứng

6.1.9. Điều Học Về Công Bố Tội Xấu

6.1.10. Điều Học Về Việc Đào Đất

6.2. Phẩm Thảo Mộc - 6.2.1. Điều Học Về Thảo Mộc

6.2.2. Điều Học Về Nói Tránh Né

6.2.3. Điều Học Về Việc Phàn Nàn

6.2.4. Điều Học Thứ Nhất Về Chỗ Nằm Ngồi

6.2.5. Điều Học Thứ Hai Về Chỗ Nằm Chỗ

6.2.6 Điều Học Về Việc Chen Vào

6.2.7. Điều Học Về Việc Lôi Kéo Ra

6.2.8. Điều Học Về Căn Gác Lầu

6.2.9. Điều Học Về Trú Xá Lớn

6.2.10. Điều Học Về Nước Có Sinh Vật

6.3. Phẩm Giáo Giới Tỳ Khưu Ni - 6.3.1. Điều Học Về Giáo Giới

6.3.2. Điều Học (Mặt Trời) Đã Lặn

6.3.3. Điều Học Về Chỗ Ngụ Của Tỳ Khưu Ni

6.3.4. Điều Học Về Vật Chất

6.3.5. Điều Học Về Cho y

6.3.6. Điều Học Về May Y

6.3.7. Điều Học Về Việc Hẹn Trước

6.3.8. Điều Học Về Việc Lên Thuyền

6.3.9. Điều Học Về Được Môi Giới

6.3.10. Điều Học Về Ngồi Nơi Kín Đáo

6.4. Phẩm Vật Thức - 6.4.1. Điều Học Về Vật Thực Ở Phước Xá

6.4.2. Điều Học Về Vật Thực Chung Nhóm

6.4.3. Điều Học Về Vật Thực Thỉnh Sau

6.4.4. Điều Học Về Người Mẹ Của KĀṆĀ

6.4.5. Điều Học Thứ Nhất Về Ngăn (Vật Thực)

6.4.6. Điều Học Thứ Nhì Về Ngăn (Vật Thực)

6.4.7. Điều Học Về Vật Thực Sái Giờ

6.4.8. Điều Học Về Tích Trữ (Vật Thực)

6.4.9. Điều Học Vật Thực Thượng Hạng

6.4.10. Điều Học Về Tăm Xỉa Răng

6.5. Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể - 6.5.1. Điều Học Về Đạo Sĩ Lõa Thể

6.5.2. Điều Học Về Việc Đuổi Đi

6.5.3. Điều Học Về Chỉ Có Cặp Vợ Chồng

6.5.4. Điều Học Thứ Nhất Về Ngồi Nơi Kín Đáo

6.5.5. Điều Học Thứ Nhì Về Ngồi Nơi Kín Đáo

6.5.6. Điều Học Về Đi Thăm Viếng

6.5.7. Điều Học Về Vị MAHĀNĀMA

6.5.8. Điều Học Về Quân Đội Đồng Binh

6.5.9. Điều Học Về Trú Ngụ Nơi Binh Đội

6.5.10. Điều Học Về Nơi Tập Trận

6.6. Phẩm Uống Rượu - 6.6.1. Điều Học Về Uống Rượu

6.6.2. Điều Học Về Thọc Lét Bằng Ngón Tay

6.6.3. Điều Học Về Chơi Giỡn

6.6.4. Điều Học Về Sự Không Tôn Trọng

6.6.5. Điều Học Về Việc Làm Cho Kinh Sợ

6.6.6. Điều Học Về Ngọn Lửa

6.6.7. Điều Học Về Việc Tắm

6.6.8. Điều Học Về Việc Làm Hoại Sắc

6.6.9. Điều Học Về Chú Nguyện Để Dùng Chung

6.6.10. Điều Học Về Việc Thu Giấu Y

6.7. Phẩm Có Sinh Vật - 6.7.1. Điều Học Về Việc Cố Ý (Giết) Sinh Vật

6.7.2. Điều Học Về (Nước) Có Sinh Vật

6.7.3. Điều Học Về Việc Khơi Lại

6.7.4. Điều Học Về Tội Xấu Xa

6.7.5. Điều Học Về Người Kém Hai Mươi Tuổi

6.7.6. Điều Học Về Đám Người Đạo Tặc

6.7.7. Điều Học Về Việc Hẹn Trước

6.7.8. Điều Học Về Vị ARIṬṬHA

6.7.9. Điều Học Về Việc Hưởng Thụ Chung Với Vị Bị Án Treo

6.7.10. Điều Học Về Sa Di KAṆṬAKA

6.8. Phẩm (Nói) Theo Pháp - 6.8.1. Điều Học Về (Nói) Theo Pháp

6.8.2. Điều Học Về Việc Gây Ra Sự Bối Rối

6.8.3. Điều Học Về Sự Giả Vờ Ngu Dốt

6.8.4. Điều Học Về Cú Đánh

6.8.5. Điều Học Về Việc Dứ Tay (Dọa Đánh)

6.8.6. Điều Học Về Không Có Nguyên Cớ

6.8.7. Điều Học Về Cố Ý

6.8.8. Điều Học Về Việc Nghe Lén

6.8.9. Điều Học Về Việc Ngăn Cản Hành Sự

6.8.10. Điều Học Về Việc Bỏ Đi Không Trao Ra Sự Tùy Thuận

6.8.11. Điều Học Về Vị Dabba

6.8.12. Điều Học Về Việc Thuyết Phục Dâng

6.9. Phẩm Đức Vua - 6.9.1. Điều Học Về Hậu Cung Của Đức Vua

6.9.2. Điều Học Về Vật Quý Giá

6.9.3. Điều Học Về Việc Vào Làng Lúc Sái Thời

6.9.4. Điều Học Về Ống Đựng Kim

6.9.5. Điều Học Về Gường Nằm

6.9.6. Điều Học Về Độn bông Gòn

6.9.7. Điều Học Về Tấm Lót Ngồi

6.9.8. Điều Học Về Y Đắp Ghẻ

6.9.9. Điều Học Về Vải Choàng Tắm Mưa

6.9.10. Điều Học Về Trưởng Lão NANDA

7. Chương PĀṬIDESANĪYA - 7.1. Điều Học PĀṬIDESANĪYA Thứ Nhất

7.2. Điều Học PĀṬIDESANĪYA Thứ Nhì

7.3. Điều Học PĀṬIDESANĪYA Thứ BA

7.4. Điều học PĀṬIDESANĪYA Thứ Tư

8. Chương SEKHIYA - 8.1.1.

9. Các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng

Phần Phụ Chú

Mục Lục

Lược Đồ Tam Tạng

Lời Giới Thiệu

Các Chữ Viết Tắt

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Tập 2