LOGO VNBET

Pháp Sự Khoa Nghi 1 2 3

Mục Lục

Nghi cúng lễ Giao Thừa

Nghi cúng lễ Niết Bàn

Nghi cúng vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Nghi cúng lễ Phật Đản

Nghi cúng vía Phật A Di Đà

Nghi cúng lễ Phật Thành Đạo

Lời của soạn dịch giả

Phụ Lục

Bài tụng lễ Khánh Đản

Bài tụng lễ Phật xuất gia

Bài tụng lễ Phật Thành Đạo

Bài tụng lễ Phật Niết Bàn

Kinh Vu Lan Bồn

Bài tụng lễ Thánh Đán BT. Địa Tạng

Văn Sớ Cúng Thánh Đản Đức Địa Tạng

Pháp Sự Khoa Nghi tập 2

Mục Lục

Nghi Thiết linh sàng

Nghi Thành phục

Nghi rước linh mô yết Phật

Nghi Triều Tổ

Nghi di kim quan

Nghi nhập tháp

Nghi thượng chân dung

Nghi thiết linh sàng

Nghi thức thành phục

Nghi thiết linh sàng

Nghi thành phục

Pháp Sự Khoa Nghi tập 3

Mục Lục

Nghi thiết linh sàng

Nghi thành phục

Nghi triều tổ

Nghi rước linh mô lễ Phật

Nghi phát dẫn

Nghi hạ huyệt

Trà tỳ - hỏa táng

Nghi phản khốc

Các lời thỉnh

Văn sớ và thiếp, điệp, cúng tiên linh, lễ cầu an

Sớ cúng Phật lễ Vu Lan

Thiếp thỉnh linh lễ Vu Lan

Điệp cấp linh lễ Vu Lan

Sớ cúng Phật kỳ siêu

Thiếp thỉnh vong tuần thất

Điện cất linh tuần thất

Thiếp thỉnh linh (trong lễ cải táng)

Văn sớ cúng Phật lễ cải táng

Thiếp an linh (sau khi cải táng)

Văn sớ cầu an

Thiếp thỉnh Tiên linh

Điện cấp Tiên linh

Pháp Sự Khoa Nghi 1 2 3