LOGO VNBET

Phật Giáo Nhập Thế Và Phát Triển (Quyển I)

Lời Tựa

Tiểu sử

Thọ giới, tu hành, nỗ lực thâm nhập dòng thác trí tuệ

Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội

Thức ăn tinh thần của người tu

Thực tu, cảm hóa được chư thiên và quần chúng

Trau giồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học

Ý nghĩa đại trai đàn

Ý nghĩa Phương tiện trong kinh Pháp Hoa

Lăng tâm, tịnh niệm

Nghĩ đến việc tốt, làm việc tốt, tâm thanh tịnh.

Ngũ âm ma trong chúng ta

Phát huy đạo đức

Phước đức và trí tuệ

Tấm gương sáng của Tổ Huệ Đăng

Tâm tạo ra tất cả

Tu bồi cội phúc

Tùy duyên

Thể nghiệm tinh ba cuả Phật pháp

Thiền định phóng quang và đàm kinh nhập diệu

Đoạn phiền não – Tâm bình an

Giàu đạo đức , giàu tuệ giác

Giới đức pháp thân

An trụ tịch diệt tướng

Ý nghĩa Phật đản theo kinh Pháp Hoa

Phật giáo và dân tộc Việt Nam

Hoằng pháp ở thể kỷ 21

Dòng chảy miên viễn của Thiền

Đức Phật sống mãi với chúng ta

Đúng như pháp tu hành là tối thượng cúng dường Phật

Chùa mục đồng ở Nam bộ

Thầy hiền, bạn tốt là yếu tố quyết định mọi thành công

Phật giáo, con đường dẫn đến sự sống hòa bình, phát triển, an lạc, hạnh phúc cho nhân loại

Sức sống Thiền của Trần Thái Tông

Sống trong tĩnh giác

Quan niệm về kinh tế trong Phật giáo

Những nét đẹp của Phật giáo Lý Trần

Nghệ thuật trong Phật giáo

Ý nghĩa nhà lửa tam giới trong kinh Pháp Hoa

Ý nghĩa lễ tắm Phật

Trang bị tâm quan âm, hạnh Quan Âm sẽ nhận được lực gia bị của Quan âm

Ý nghĩa vu lan

Công đức của mắt và tai trong kinh Pháp Hoa

Nhứt Phật thừa

Quán tú niệm xứ

Tứ chánh cần

Tứ như ý túc

Ngũ căn ngũ lực

Thất Bồ đề phần

Thúc liễm thân tâm

Tùy duyên

Thanh tịnh hóa thân tâm

Nhứt thiết Chúng sanh Hỷ kiến Bồ tát

Chánh kiến

Tam quy và pháp niệm Phật

Hài hòa để cùng tồn tại và phát triển

Hạnh khiêm cung và bát kỉnh pháp

Mục Lục

Phật Giáo Nhập Thế Và Phát Triển (Quyển I)