LOGO VNBET

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

Lư Hương Tán - Khai Kinh Kệ

Pháp Hội Thánh Chúng - Đệ Nhất

Đức Tuân Phổ Hiền - Đệ Nhị

Đại Giáo Duyên Khởi - Đệ Tam

Pháp Tạng Nhân Địa - Đệ Tứ

Chí Tâm Tinh Tấn - Đệ Ngũ

Phát Đại Thệ Nguyện - Đệ Lục

Tất Thành Chánh Giác - Đệ Thất

Tích Công Lũy Đức - Đệ Bát

Viên Mãn Thành Tựu - Đệ Cửu

Giai Nguyện Tác Phật - Đệ Thập

Quốc Giới Nghiêm Tịnh - Đệ Thập Nhất

Quang Minh Biến Chiếu - Đệ Thập Nhị

Thọ Chúng Vô Lượng - Đệ Thập Tam

Bảo Thụ Biến Quốc - Đệ Thập Tứ

Bồ Đề Đạo Tràng - Đệ Thập Ngũ

Đường Xá Lâu Quán - Đệ Thập Lục

Truyền Trì Công Đức - Đệ Thập Thất

Siêu Thế Hy Hữu - Đệ Thập Bát

Thọ Dụng Cụ Túc - Đệ Thập Cửu

Đức Phong Hoa Vũ - Đệ Nhị Thập

Bảo Liên Phật Quang - Đệ Nhị Thập Nhất

Quyết Chứng Cực Quả - Đệ Nhị Thập Nhị

Thập Phương Phật Tán - Đệ Nhị Thập Tam

Tam Bối Vãng Sanh - Đệ Nhị Thập Tứ

Vãng Sanh Chánh Nhân - Đệ Nhị Thập Ngũ

Lễ Cúng Thính Pháp - Đệ Nhị Thập Lục

Ca Thán Phật Đức - Đệ Nhị Thập Thất

Đại Sĩ Thần Quang - Đệ Nhị Thập Bát

Nguyện Lực Hoằng Thâm - Đệ Nhị Thập Cửu

Bồ Tát Tu Trì - Đệ Tam Thập

Chân Thật Công Đức - Đệ Tam Thập Nhất

Thọ Lạc Vô Cực - Đệ Tam Thập Nhị

Khuyến Dụ Sách Tấn - Đệ Tam Thập Tam

Tâm Đắc Khai Minh - Đệ Tam Thập Tứ

Trược Thế Ác Khổ - Đệ Tam Thập Ngũ

Trùng Trùng Hối Miễn - Đệ Tam Thập Lục

Như Bần Đắc Bảo - Đệ Tam Thập Thất

Lễ Phật Hiện Quang - Đệ Tam Thập Bát

Từ Thị Thuật Kiến - Kệ Tam Thập Cửu

Biên Địa Nghi Thành - Đệ Tứ Thập

Hoặc Tận Kiến Phật - Đệ Tứ Thập Nhất

Bồ Tát Vãng Sanh - Đệ Tứ Thập Nhị

Phi Thị Tiểu Thừa - Đệ Tứ Thập Tam

Thọ Bồ Đề Ký - Đệ Tứ Thập Tứ

Độc Lưu Thử Kinh - Đệ Tứ Thập Ngũ

Cần Tu Kiên Trì - Đệ Tứ Thập Lục

Phước Tuệ Thỉ Văn - Đệ Tứ Thập Thất

Văn Kinh Hoạch Ích - Đệ Tứ Thập Bát

Vãng Sanh Chú

Tán Phật Kệ

Vãng Sanh Kệ - Tam Quy Y

Hồi Hướng Kệ

Hồi Hướng Công Đức

Khai Thị Ấn Quang Đại Sư

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh