LOGO VNBET
“Sau khi được gặp Phật A-di-đà, mới biết rằng cả ba pháp tu thiền, niệm Phật và tu tâm đều giống như nhau; các pháp quán về lẽ không, về sự hư dối và pháp trung quán đều dung thông không ngăn ngại.
“Đã đạt thấu lý viên dung, mới biết rằng niệm mà không niệm,  sanh  mà  không  sanh,  tu  mà  không  tu,  chứng  mà không chứng, thuyết mà  không thuyết, không thuyết mà
三大聖人决疑文

              唐洛揚罔極寺,釋慧日,  俗姓辛氏。東萊人也。中宗朝得度。及登具足,後遇義淨三藏造一乘之極奥。躬詣竺乾。
              心恒羨慕。日遂誓遊西域。始者泛舶渡海。自經三載。東南海中諸國,崑崙佛誓師子洲等。經過略遍,乃達天竺。禮謁聖迹。尋求梵本。訪善知識,一十三年。咨稟法訓思欲利人。
            振錫還鄉獨影孤征。雪嶺胡鄉又涉四載。既經多苦。深厭閻浮,自歎曰。何國何方有樂無苦。何法何行能速見佛。遍問天竺。學者

* Trang 734 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ