LOGO VNBET
kinh tiên, tỏ ra hớn hở tự đắc, cho rằng có thể đạt tới vị thần tiên. Sau gặp ngài Bồ-đề Lưu-chi,(1) thưa hỏi rằng: “Đạo Phật có thuật trường sanh chăng? Người tu có thể trừ bỏ sự già, chết được chăng?”
Ngài Bồ-đề Lưu-chi đáp rằng: “Sống hoài không chết là đạo Phật của ta.” Liền đưa cho bộ kinh Thập lục quánvà nói rằng: “Ngươi nên tụng đọc kinh này, thì chẳng còn phải sanh trong ba cõi, chẳng còn đi vào sáu đường, những cuộc thăng trầm, họa phước, thành bại đều chẳng động tới mình, đời sống dài lâu không cùng. Cho nên, đó là thuật trường sanh của đạo ta vậy.”
Đàm Loan tin sâu lời dạy của thầy, bèn đốt kinh tiên mà chuyên tu kinh Thập lục quán, cả những khi thời tiết 
_____________________________________
(1) Ngài là cao tăng miền bắc Ấn Độ, tên Phạn ngữ là Bodhiruci, Hán dịch nghĩa là Đạo Hỷ, dịch âm là Bồ-đề Lưu-chi(菩提流支). Không rõ năm sanh, chỉ biết là ngài đến Trung Quốc vào năm 508 (niên hiệu Vĩnh Bình đời Tuyên Võ Đế, triều Bắc Ngụy) và dịch nhiều kinh điển sang Hán ngữ. Tài liệu cũ cho biết khoảng niên hiệu Thiên Bình (534 - 537) ngài vẫn còn sống, nhưng về sau ra sao và thị tịch năm nào không ai rõ. Theo Lịch Đại Tam Bảo Kỷ thì ngài đã dịch được 38 bộ kinh, gồm 127 quyển. Tuy nhiên, hiện trong Đại Tạng Kinh chỉ còn ghi lại được 29 bộ. 


丞相鄭清之勸修淨土聞

人皆謂修淨土,不如禪教律。余獨謂禪教律法門,莫如修淨土。夫眞淨明妙,虛徹靈通,凡在智愚,皆具此性。根塵幻境,相與淪胥,生死輪迴,竆劫不斷。

* Trang 248 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ