LOGO VNBET
“Có thể nói rằng: Tai họa là do tạo ác, phước đức nhờ việc làm lành.
“Đó là lẽ tất nhiên vậy. Xin khuyên hết thảy mọi người, đến như Nhạc đế là bậc chí thần, đạo thông trời đất, mà còn nghe lời răn của thiền sư, bỏ ăn đồ huyết, hưởng sự chay lạt, huống chi bọn phàm phu ngu dại như chúng ta lại theo việc giết hại sanh mạng loài vật mà tế lễ tà thần! Hóa ra cầu phước mà gặp họa vậy. Nhạc đế dạy rằng: Trời đất không tư vị, thần minh ngầm xét rõ. Chẳng phải vì kẻ
 
事親大孝戒殺文

              或曰。父母年高,須當良肉。若不殺生,將何奉養。
              答曰。凡俗鄙見如此,大聖則不然乎。行孝非在乎殺生,只在乎勸善。若父母有過,則當諫之。三諫不從,則當號泣。若不如斯,雖日用三牲之養,猶爲不孝也。
            亦如孝子經言。子之養親,甘露百味,以恣其口。天樂眾音,以娛其耳。名衣上服,以耀

* Trang 572 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ