LOGO VNBET
產解冤戒殺文

              或曰。世之分產者,有難生乎,有易生乎。易生者,則不問。難生者,多有殺生保救,何如。
              答曰。將油救火,其火愈焚。世之難生者,皆從殺業中來。前寃尙解不徹,後寃豈可復結。
              不見經懺云。宿無寃債者,頃刻生下,令其產母不覺不知。若是寃家,三朝兩日,不卽與娘分解。使其產母腹中,猶如刀割。一人痛苦難當,合家驚惶憂懼。
              又有多種難生,愈加苦痛。或抝茅生,或踏蓮華生,或推腸生,或先是左手左腳生,或是右手右腳生,或橫倒生,或把嬰兒割碎而生。如此多種難生,實從殺業所感。
            寃尤重者,或子以得生,母因產絶。或母雖得命,子便傾殂。再有寃業重者,母子俱亡,同入地獄。如此者,皆因殺生并眾惡也。

* Trang 586 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ