LOGO VNBET
利益亡人戒殺文

              或曰。多見世人死亡,不信佛法行事,反以殺生,辦酒接客出喪。何如。
              答曰。仁者之言甚善,吾亦不能捄之。
              曰。何謂也。
              曰。貪食酒肉者多,諸佛捄他不得,况我一人乎。
              曰。然雖如是,亦有信者行之。
              曰。善哉,善哉。不見地獄經云。爾時地藏菩薩白佛言。世尊。我觀閻浮衆生,舉足動步,無非是罪。縱修善事,多退初心。若遇惡緣,念念増長。不逢知識,勸化修持,展轉受苦不息。
            又云。若人父母眷屬命終,宜爲設福以資前路。或懸旛蓋,及然油燈。或轉讀尊經。或供養佛像。乃至念佛,菩薩名號,歷在亡人耳根。縱有罪業亦得消除。

* Trang 614 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ