LOGO VNBET
Trong  kinh  Di  giáo,  đức  Phật Thích-ca dạy  rằng:  “Tỳ-kheo các con! Nếu có người đến cắt xẻo thân thể ra từng mảnh, hãy tự nhiếp tâm không nên nóng giận; cũng phòng hộ nơi miệng, chớ nói lời ác độc. Nếu buông thả tâm nóng giận là tự mình làm hại đạo, mất hết lợi ích công đức.
“Nhẫn nhục là đức tính mà trì giới với khổ hạnh cũng chẳng bì kịp. Người có thể nhẫn nhục mới đáng gọi là bậc đại nhân có sức mạnh. Như người chẳng thể vui lòng nhận lời mắng chửi độc ác như uống nước cam lộ, thì chẳng thể gọi là bậc trí huệ đã nhập đạo. Tại sao vậy? Cái hại của sự nóng giận  là  phá  hoại  các  pháp  lành,  làm  
勸人敬惜字紙文

            大明勸善書云。士之隸吾籍者,皆須敬重字紙。
            且如宋朝王沂公,其父見字紙遺地者,必撮拾以香湯洗過焚之。
            一席夢先聖撫其背曰。荷汝敬重吾字紙之勤也。恨汝老矣,無可成就。他日當令曾叅來生汝家,顯大門戶。

* Trang 1212 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ