LOGO VNBET
Ngũ kinh của nhà Nho,
Cùng kinh Phật, sách Lão,
Giấy chữ không dùng nữa,
Như kinh điển, khác nào.
Kẻ ngu không hiểu biết,
Dùng vào chỗ nhớp nhơ.
Thân đọa muôn ngàn kiếp,
Làm giòi trong phẩn dơ.

Tiếc nhặt muôn ngàn chữ,
Tuổi thọ thêm một kỷ,(1)
____________________________________
(1) Một kỷ: tức 12 năm.

 
勸修西方淨土

            龍舒曰。人生時,父母妻子,屋宅田圜,牛羊車馬,以至臺凳器皿,衣服帶索等物,不問大小,或祖父以傳於己,或自己營造而得,或子孫,或他人爲己緝累而得。色色無非己物。
            且如窻紙雖微,被人扯破猶有怒心。一鍼雖微,被人將去猶有吝心。倉庫旣盈,心猶未足。金帛已多,營猶未止。舉眼動步無非愛

* Trang 1218 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ