LOGO VNBET
mà học đạo như kiến bò lên núi cao, còn pháp môn Tịnh độ vãng sanh như thuyền buồm xuôi dòng thuận gió. Di-đàtiếp dẫn, thẳng  tới Bồ-đề,  các  thánh  dắt  dìu,  vượt  ra  ngoài  ba  cõi. Hàng Thượng phẩmliền lên quả Phật, dù Hạ sanh(1) cũng hơn cõi trời. Xin mọi người đừng nghi ngờ, cùng nhau tu hành tiến lên địa vị Bất thối.
Như  người  muốn  sanh  về  Tịnh  độ,  nên  chuẩn  bị  hành trang. Hành trang là những gì? Đó là ba món: đức tin, đạo hạnh và chí nguyện. Có đủ ba món ấy, ắt được sanh về Tịnh độ. Sách Liên tông bảo giámcó dạy rằng:
Từ đây sang phương Tây,
Mười muôn dặm xa thay!
_____________________________________
(1) Trong Cửu phẩm vãng sanh thì Thượng phẩm thượng sanh là bậc cao nhất, còn Hạ phẩm hạ sanh là bậc thấp nhất. Đây lấy bậc cao nhất và thấp nhất để chỉ rõ chỗ thù thắng của pháp môn Tịnh độ cầu vãng sanh.
 
 
勸發真正大願决定往生

慈照宗主云。有行無願,其行必孤。有願無行,其願必虛。無行無願,空住閻浮。有行有願,直入無爲。此乃佛祖修淨業之根本也。
何以故。理由智導。行由願興。行願得均。理智兼備。夫願者,樂也欲也。欲生西方

* Trang 164 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ