LOGO VNBET
thì về sau có hối hận cũng chẳng ích gì. Khi ấy dù có thần y như Biển Thước, Lư Y, chỉ e bệnh đã quá trầm trọng nên khó lòng liệu trị. Dù có cầu đảo trời đất, khấn vái thần minh cũng chẳng được gì.
“Huống chi, phương thuốc ấy người uống chẳng sợ lầm, chẳng tốn tiền mua, chẳng nhọc công sắc nấu! Vì sao lại không chịu uống?” 
勸行忍辱撮要

            孟子(1) 云。是故君子有終身之憂,無一朝之患。論語云。一朝之忿,亡其身以及其親,非(2) 惑歟。小不忍則亂大謀。
            景行錄云。人性如水,水一傾則不可復。性一縱則不可反。制水者必以隄防。制性者必以禮法。忍一時之氣,免百日之憂。得忍且忍,得戒且戒。不忍不戒小事成大。
一切諸煩惱,
皆從不忍生。
____________________________________
(1) Nguyên câu này trong Luận ngữ là: 非其鬼而祭之,諂也。
(2) Trong bản gỗ khắc chữ 是là nhầm, chúng tôi theo sách Luận ngữ để điều chỉnh lại.

* Trang 1198 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ