LOGO VNBET
圓修淨土决疑論

              或曰。自性彌陀本具。唯心淨土現成。何須念彼佛而求生他土乎。若是念佛求生,反捨方寸之近而求十萬億刹之遠,豈不謬哉。
              一元曰。仁者雖說唯心之言,實未達唯心之理,極可爲癡迷矣。
              要知心外無法,法外無心。十方諸佛國土,虛空萬象森羅,皆在吾之性中,豈有心外之法乎。
              不見楞嚴經云。空生大覺中,如海一漚發。
              又云。十方虛空,生汝心內,猶如片雲點太清裏。如此者,豈以十萬億爲遠乎。
              華嚴經云。一句之內,包法界之無邊。一毫之中。置剎土而非隘。
              李長者云。無邊刹海,自他不隔於毛端。十世古今,始終不離於當念。豈以十萬億爲遠乎。
            昔時善財童子於普賢菩薩毛孔刹中行一步,超過不可說不可說佛刹微塵數世界。步步

* Trang 672 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ