LOGO VNBET
地獄輪迴異類
出儒典
 
隋,開皇中,太府寺丞,趙文昌,死而復活,云。有人引至閻羅王所。王問。一生以來,作何福業。
答曰。家貧無力可營功德,唯持金剛般若。王聞合掌讚言。善哉。功德甚大。卽放還生。
使人引至南門首,見周武帝在門側房中,三重鉗鎖。喚昌云。卿旣還家,爲吾向隋皇帝說。吾諸罪竝以辯了。唯滅佛法罪重,未可得竟。爲營功德,俾出地獄。
及出門外,見大糞坑,有人頭髮上出。問引人云。何人也。引人答曰。此是秦將白起,罪猶未了。
昌歸得活,遂奏其事。敕天下僧尼,爲周武帝誦金剛經,設大供,仍入隋史。

* Trang 970 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ