LOGO VNBET
Khuyên những người tu hành,
Phải tin lời Phật dạy.
Lời Phật luôn chân thật,
Nào dối gạt ai đâu?
 
Chỉ tự mình tinh cần,
Một lòng cầu Tịnh độ.
Như thổi lửa, nhờ gió,
Chẳng phải dùng sức nhiều.
May được tâm niệm Phật,
Phải nguyện thoát luân hồi.
 
Gặp của báu, không nhận!
Trước bàn ăn, chịu đói!
 

 
天台智者大師勸人專修淨土

設問曰。諸佛菩薩以大慈爲業。若欲救度眾生,秖應願生三界,於五濁三塗中,救苦眾生。因何求生淨土,自安其身,捨離眾生。則是無大慈悲,專爲自利,障菩提道。
答曰。菩薩有二種。一者久修行菩薩道,

* Trang 202 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ