LOGO VNBET
Mà thân mang tội ác ngút trời!
Mèo kia khỏi nạn giết ăn,
Thì yên một chỗ thân tàng thảnh thơi.
Heo, dê lắm kẻ quen mùi,
Tái sanh chen chúc vào đường súc sanh.
Muôn loài bị giết thảm thương,
Mà người giết cũng không đường thoát thân.
Tội giết hại, tai ương trời giáng,
Được thân người sao chẳng nghĩ suy?

天地神明戒殺文
              或問曰。聞師慈悲,特來辯惑。
              宗本曰。吾乃凡愚但以直答。
              或曰。師言勸善念佛,戒殺行慈。世之祭天地,殺其牛馬牲犧。獻神明,宰其猪羊六畜。何如。
              答曰。天地仁慈,好生爲大。神明忠正,惡殺爲先。何以逆天理而顚倒做耶。若顚倒行之,反遭禍矣。正所謂,獲罪於天無所禱也。
              曰。不殺固爲上矣,將何爲祭禮乎。
            曰。祭禮只在誠敬,非在物命。不聞孔子

* Trang 564 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ