LOGO VNBET
太上,東嶽垂訓文

            太上感應篇曰。禍福無門,唯人自召。善惡之報如影隨形。
            所以人心起於善,善雖未爲而吉神以隨之。
            或心起惡,惡雖未露而凶神以隨之。
            其有曾行惡事,後自改悔,久久必獲吉慶,所以轉禍爲福也。
            東嶽聖帝云。天地無私,神明暗察。不爲享祭而降福,不爲失禮而降禍。
            凡人有勢不可盡倚,有福不可盡用,貧困不可盡欺。此三者,乃天地循環,周而復始。
            故一日行善,福雖未至,禍自遠矣。一日行惡,禍雖未至,福自遠矣。
            行善之人如春圜之草,不見其長,日有所增。行惡之人如磨刀之石,不見其損,日有所虧。損人安己,切宜戒之。
            又云。一毫之善,與人方便。一毫之惡,勸人莫作。衣食隨緣,自然快樂。
            算甚麽命,聞甚麽卜。欺人是禍,饒人是福。天網恢恢,報應甚速。諦聽吾言,神欽鬼伏。

* Trang 1182 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ