LOGO VNBET
Mở toang mây biếc, tùng ngàn thước,
Chặt đứt bụi hồng, nước một khe.
Tôi  thường  nói  với  đồ  chúng  rằng:  “Nho  giáo  như  giày dép dưới chân, Đạo giáo như mão đội trên đầu, Phật giáo như y phục mặc ngoài. Trong ba món ấy, không thể thiếu một món. Ví như có người chân không giày dép mà gượng đi ngàn dặm, đầu không đội mão mà ra mắt khách sang, hoặc để mình trần mà triều kiến Thiên tử, như vậy há có thể gọi là quân tử hay sao? 
姚少師佛法不可滅論

              或問少師曰。佛胡人也,其法爲中國之患害久矣,其可不滅乎。
              少師對曰。佛法不可滅也。
              或曰。胡爲而不可滅也。
              非唯不可滅也,莫之能滅也。
            或曰。佛法爲中國之患害,甚於洪水,旱暵,其不可滅而命其張主乎。譬如洪水,治之有道亦能疏決。旱暵,禱之有靈亦能消弭。佛是人也,有勢力者必能滅之矣。

* Trang 464 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ