LOGO VNBET
tin lẽ ấy, nên xem qua phẩm Hỏa trạch và phẩm Pháp sư trong kinh Pháp Hoa để rõ.
Nay ta khuyên người học đạo sau này, nếu muốn tu quả Vô thượng Bồ-đề, nên tham lễ bậc minh sư và nghe theo lời dạy bảo. Nếu gặp phải vị thầy kém cỏi,(1) thì người học
______________________________________
(1) Nguyên văn là “manh sư” tức ông thầy mù, ý nói người ngu dốt chẳng có đủ tri thức, tự mình chưa biết đường đi.
 
_______________________________________________
孝養父母報恩文
連宗寶鑑云。念佛,乃諸法之要。孝養,爲百行之先。孝心卽是佛心,孝行無非佛行。欲得道同諸佛,先須孝養二親。
故賾禪師云。孝之一字,眾妙之門。佛語以孝爲宗。佛經以孝爲戒。言中不昧,口出戒光。直下分明,頓開心地。
夫孝者,有在家之孝,有出家之孝。在家孝者,父母愛之,喜而不忘。父母惡之,勞而不怨。承順顏色,以盡養生。出家孝者,割愛辭親,飡微契本。深入無之理。上酬罔極之恩。趣解脫之要途。報慈親之犍徑。非但未來獲益,亦於鋧見世成功。

* Trang 48 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ