LOGO VNBET
學佛謗佛

太原曰。朱子註書多引佛語,不知何書佛語註之。
空谷曰。晦菴所用佛語若虛靈不昧,不可限量,似是而非,大學補闕。
始言一理,中散爲萬事,末復合爲一理。眞實無妄,眞實之理。有是理而復有是事。天地之理至實無妄。聖人之心至實無妄。能知覺,所知覺,千聖相傳心法,脫然有悟處,又非見聞思慮之可及也。
物我一理,固有之性,心之體用。吾心正而天地之心亦正。萬物之本源,一心之妙用。活鱍鱍地,徹頭徹尾做工夫。到這裡,咬菜根,無縫塔。三句語剳著病處。一刀兩段,一棒一條痕,一摑一掌血。
註復卦引楞嚴經語爲證據云。非唯年有變,月亦有之。

* Trang 912 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ