LOGO VNBET
尊崇三寶教法篇

天上天下,三寶爲尊。世出世閒,三寶爲最。何名三寶。佛法僧也。
三寶者,有三種。一曰同體三寶。謂眞如之理,自性開覺,名爲佛寶。德用軌則,自性眞正,名爲法寶。動無違諍自性清淨,名爲僧寶。
二曰出世三寶。謂法報化身,隨類應現,是爲佛寶。六度詮旨,四諦緣生,名爲法寶。十聖三賢,五果四向,名爲僧寶。
三曰世閒住持三寶。謂泥龕塑像,名爲佛寶。黃卷赤軸,名爲法寶。剃髪染衣,名爲僧寶。
歸依者,罪滅河沙。瞻仰者,福增無量。今有邪愚不解,僞撰眞宗妙義經。妄言精是佛寶,氣是法寶,神是僧寶。致使入善門者,信其邪說,不敬三寶,實可憐愍。
若夫不敬世閒三寶,則同體,出世三寶,何所得哉。自賺猶可,又賺他人。可謂,岐人天

* Trang 22 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ