LOGO VNBET
Từ lúc tuổi thọ con người là 40.000 tuổi giảm dần cho đến còn 20.000 tuổi thì đức Phật Ca-diếp ra đời.
Từ lúc tuổi thọ con người là 20.000 tuổi giảm dần cho đến còn 100 tuổi thì đức Phật Thích-ca Mâu-ni ra đời.
Sang  tiểu  kiếp  thứ  mười,  từ  khi  tuổi  thọ  con  người  là 84.000 tuổi giảm dần cho đến còn 80.000 tuổi thì đức Phật Di-lặc ra  đời.  Từ  sau  Phật Di-lặc,  trong  suốt  4  tiểu  kiếp không có Phật ra đời.
Đến tiểu kiếp thứ mười lăm sẽ có 994 đức Phật lần lượt ra đời. Tiếp theo sau đó, lại trong suốt 4 tiểu kiếp không có Phật ra đời.

尸迦羅越六方禮經
 
            佛在王舍城,晨朝乞食,遙見雞足山中有長者子名尸迦羅越。嚴頭洗潄,著潔淨衣,東向四拜,南向四拜,西向四拜,北向四拜,向天四拜,向地四拜。
            佛到其家問之,何爲。
            尸迦羅越言。在此六向拜。
            佛言。六向拜此是何法。
            尸迦羅越言。父母在時教我,早起六向拜。不知何爲。今父喪亡,不敢違命。

* Trang 1148 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ