LOGO VNBET
“Khuyên tất cả những người con hiếu đừng quên việc ấy. Còn như cần làm trọn lễ theo thế gian, hãy chờ cho hơi tắt giờ lâu, mới nên khóc kể bi ai. Ngay trong lúc cha mẹ vừa tắt hơi, rất nên tránh việc ấy.
“Từ  xưa  nay, những  kẻ  niệm  Phật  vãng  sanh  về  Tây phương đâu phải chỉ có ít người? Dưới đây nhắc sơ một vài tích cũ để làm gương cho người niệm Phật:
“Quốc  vương  Ô  Trường  nhìn  thấy  chư  vị  Thánh  chúng đến rước mình; hoàng hậu Tùy Văn theo mùi hương lạ mà về cõi Tây phương; bà Diệu Hạnh thỉnh Phật đợi mình; thế tử triều Tống hầu mẹ cùng về Cực Lạc. Những 
待客解嘲戒殺文

              或曰。賓客親友到來,若不殺生禮待,則大逆人情,皆譏笑其迂濶慳悋矣。
              答曰。愚夫不明,便懷畏縮。若明佛理之人,反勸親友齋戒念佛,同往西方,何懼其譏笑之言乎。只是主人自貪口腹,故出此言。若明因果罪福,此事斷不肯爲。何以故。要知所食之肉,皆是累世六親,多生眷屬。秖因改頭換靣,各不相知。
            鳴呼。使食肉者有宿命智,則其心苦痛,食亦不下咽矣。

* Trang 580 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ